Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/43/2011 Rady Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 15 czerwca 2011r.

w sprawie określenia "Zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bielsk Podlaski ze środków budżetowych Gminy Bielsk Podlaski"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150; zmiany: z 2008r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664; z 2010r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498, Nr 249, poz. 1657; z 2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322) uchwala się co następuje:

§ 1. Dotacja celowa musi być wydatkowana zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.).

§ 2. Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych uprawnione o ubieganie się o dotację:

1) osoby fizyczne,

2) wspólnoty mieszkaniowe,

3) osoby prawne,

4) przedsiębiorcy.

§ 3. Zakres przedmiotowy udzielania dotacji:

1) budowa tzw. przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych o przepustowości do 7,5m3/d w ramach zwykłego korzystania z wód;

2) obszary na których można ubiegać się o dotację:

- nieruchomości spełniające warunki z §4 położone w obrębach miejscowości nieskanalizowanych i nie objętych planami budowy kanalizacji,

- nieruchomości spełniające warunki z §4 położone w obrębach miejscowości skanalizowanych lub objętych planami kanalizacji w odległości powyżej 20m licząc w linii prostej od granicy nieruchomości do najbliżej położonego przewodu publicznej sieci kanalizacji sanitarnej.

§ 4. Warunki ubiegania się o dotację:

1) złożenie wniosku o dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków o parametrach określonych w §3 wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków przyznania dotacji - wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) posiadanie nieruchomości rolnej na terenie Gminy Bielsk Podlaski - własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawa na okres co najmniej 5 lat od dnia odbioru przez organ Gminy Bielsk Podlaski dofinansowanej oczyszczalni;

3) nieruchomość musi być zabudowana użytkowanym budynkiem lub na nieruchomości jest budowany, przebudowywany lub adaptowany (zgodnie z przepisami prawa budowlanego na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia) budynek, w którym powstają lub będą powstawać, do dnia odbioru przez uprawnionego pracownika Urzędu Gminy Bielsk Podlaski oczyszczalni, ścieki komunalne.

§ 5. Kryteria kolejności przyznawania dotacji:

1) osobom na stałe zameldowanym i faktycznie zamieszkującym w budynkach z których będą odprowadzane ścieki bytowe do wybudowanej oczyszczalni;

2) osobom, które budują budynek mieszkalny, z którego będą odprowadzane ścieki komunalne do oczyszczalni i planują na stałe w nim zamieszkać;

3) osoby i przedsiębiorcy, którzy użytkują lokal lub budynek inny niż mieszkalny, w którym powstają ścieki komunalne, które będą odprowadzane do oczyszczalni;

4) pozostałe osoby wg kolejności wpływu wniosku.

§ 6. Warunki wypłaty dotacji:

1) zgłoszenie budowy oczyszczalni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego do właściwego organu i brak sprzeciwu tego organu w ustawowym terminie;

2) zgłoszenie na piśmie przez wnioskodawcę do Urzędu Gminy Bielsk Podlaski informacji o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania oczyszczalni oraz stwierdzenie zakończenia budowy oczyszczalni przez uprawnionego pracownika Urzędu Gminy Bielsk Podlaski - wzór protokołu stwierdzenia zakończenia budowy oczyszczalni stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) dostarczenie wraz ze zgłoszeniem o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania oczyszczalni kopii faktur potwierdzających poniesione nakłady.

§ 7. Dokumenty potwierdzające warunki i kryteria przyznania, udzielenia i wypłaty dotacji:

1) potwierdzenie warunku z §4 pkt 2 - kserokopia któregokolwiek z następujących dokumentów: decyzji uwłaszczeniowej, wypisu z księgi wieczystej, postanowienia o wpisie do księgi wieczystej, akt notarialny nabycia, akt notarialny oddania w wieczyste użytkowanie, umowa najmu lub dzierżawy stwierdzająca prawo do wykonywania urządzeń typu przydomowa oczyszczalnia oraz inne dokumenty dopuszczone przez obowiązujące w tym zakresie przepisy; oryginał zgody współwłaścicieli w przypadku gdy wnioskodawcą jest jeden ze współwłaścicieli;

2) potwierdzenie warunku z §4 pkt 3 - oświadczenie (oryginał) wnioskodawcy podpisane w obecności uprawnionego pracownika Urzędu Gminy Bielsk Podlaski, że budynek lub lokal, z którego będą odprowadzane do oczyszczalni ścieki komunalne jest użytkowany z określeniem jego funkcji, kserokopia któregokolwiek z następujących dokumentów: pozwolenie na budowę, zgłoszenie wraz z potwierdzeniem jego wniesienia do właściwego organu z dołączonym oryginałem oświadczenia, podpisanym w obecności uprawnionego pracownika Urzędu Gminy Bielsk Podlaski, że właściwy organ nie wniósł zastrzeżeń do zgłoszenia;

3) potwierdzenie warunku z §5 pkt 1 - oryginał oświadczenia wnioskodawcy podpisanego w obecności uprawnionego pracownika Urzędu Gminy Bielsk Podlaski o stałym faktycznym zamieszkiwaniu w budynku lub lokalu;

4) potwierdzenie warunku z §5 pkt 2 - oryginał oświadczenia wnioskodawcy o planowanym stałym zasiedleniu budynku lub lokalu;

5) potwierdzenie warunku z §5 pkt 3 - kserokopia któregokolwiek z następujących dokumentów: wypisu z KRS stwierdzającego, że działalność gospodarcza jest prowadzona na nieruchomości na której planowana jest budowa oczyszczalni lub w lokalu na tej nieruchomości, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej stwierdzającego, że działalność gospodarcza jest prowadzona na nieruchomości na której planowana jest budowa oczyszczalni lub w lokalu na tej nieruchomości (dostarczenie kserokopii zaświadczenia nie dotyczy przedsiębiorców wpisanych do rejestru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Bielsk Podlaski);

6) potwierdzenie warunku z §6 pkt 1 - kserokopia zgłoszenia o budowie oczyszczalni wraz z potwierdzeniem jego wniesienia do właściwego organu z dołączonym oryginałem oświadczenia, podpisanym w obecności uprawnionego pracownika Urzędu Gminy Bielsk Podlaski, że właściwy organ nie wniósł zastrzeżeń do zgłoszenia;

7) potwierdzenie warunku z §6 pkt 2 - oryginał protokołu odbioru podpisany przez uprawnionego pracownika (ów) Urzędu Gminy Bielsk Podlaski oraz wnioskodawcę.

§ 8. Wymogi formalne dotyczące dostarczanych przez wnioskodawcę dokumentów:

1) kserokopie wszystkich dokumentów muszą być na każdej stronie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot wydający, notariusza lub uprawnionego pracownika Urzędu Gminy, któremu przedstawiono wraz z kserokopią oryginał dokumentu do wglądu;

2) wszystkie dokumenty muszą być czytelne w zakresie umożliwiającym weryfikację wyżej wyszczególnionych warunków, które dany dokument potwierdza;

3) oświadczenia składane przez wnioskodawcę muszą być podpisane czytelnie.

§ 9. W przypadku ubiegania się o dotację dwóch lub większej ilości współwłaścicieli nieruchomości dotacja może być przyznana wszystkim pod warunkiem, że nieruchomość jest zabudowana budynkami mieszkalnymi stanowiącymi odrębny przedmiot korzystania przez każdego ze współwłaścicieli.

§ 10. Wysokość dotacji wynosi 2500 zł na jeden obiekt jednakże nie więcej jak 50% brutto udokumentowanych nakładów.

§ 11. Dotacja zostanie wypłacona w terminie 14 dni od daty ostatecznego zatwierdzenia dokumentów potwierdzających warunki wypłaty dotacji.

§ 12. Zasady przyznawania i rozliczania dotacji:

1) dotacja będzie przyznawana na okresy do 30 czerwca i do 30 listopada w zależności od ilości środków w budżecie gminy na dany rok;

2) rozpatrywanie wniosków do końca każdego roku na rok następny;

3) weryfikacja i uzupełnienie do końca lipca w przypadku niewykorzystania środków przez beneficjentów w pierwszym półroczu;

4) beneficjent, któremu przyznano środki do wykorzystania w pierwszym półroczu zobowiązany jest do wykonania oczyszczalni, rozpoczęcia jej eksploatacji, zgłoszenie na piśmie do Urzędu Gminy Bielsk Podlaski informacji o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania oczyszczalni w terminie do dnia 30 czerwca roku bieżącego, w przypadku niewywiązania się z obowiązków w ustalonym terminie dotacja zostaje cofnięta i przyznana w trybie uzupełnienia następnemu oczekującemu w kolejce, beneficjent, któremu przyznano środki na drugie półrocze zobowiązany jest do wykonania oczyszczalni, rozpoczęcia jej eksploatacji, zgłoszenia zakończenia robót i złożenia wniosku o rozliczenie dotacji do Urzędu Gminy Bielsk Podlaski w terminie do dnia 30 listopada roku bieżącego.

§ 13. Wysokość środków do wykorzystania na dany rok zatwierdza Rada Gminy Bielsk Podlaski w uchwale budżetowej.

§ 14. Z Beneficjentami, którym przyznano dotację zostanie podpisane porozumienie - wzór porozumienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 15. W przypadkach szczególnych dopuszcza się uzupełniające rozpatrywanie wniosków pod warunkiem posiadania przez Gminę środków finansowych.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielsk Podlaski.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Walenty Gałuszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/43/2011
Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 15 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Wniosek o dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/43/2011
Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 15 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Protokół stwierdzenia zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/43/2011
Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 15 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.doc

Porozumienie

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe