Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 17/120/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 15 marca 2011r.

w sprawie określenia "Wykazu zawodów, w których może być dokonywanie refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z póżn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uwzględniając treść rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. Nr 82, poz. 537) określa się "Wykaz zawodów, w których może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego oraz Dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej.

§ 3. Traci moc ogłoszenie Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (Dz.Urz. Województwa Podlaskiego Nr 80, poz. 1034) oraz uzupełnione ogłoszenie Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 10 października 2008r. (Dz.Urz Województwa Podlaskiego Nr 247, poz. 2551) i z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uzupełnienia wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (Dz.Urz.. Województwa Podlaskiego Nr 242, poz. 3008).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik do Uchwały Nr 17/120/2011
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 15 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Wykaz zawodów

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe