reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/42/11 Rady Miejskiej w Surażu

z dnia 14 czerwca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055 Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172,poz.1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz. 1337 z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 , Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675) oraz art.211, art.212, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 157,poz.1240; z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835 Nr 152, poz.1020 Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726) Rada Miejska w Surażu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

77 105,00

10 900,00

88 005,00

01095

Pozostała działalność

77 105,00

10 900,00

88 005,00

własne

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

0,00

10 900,00

10 900,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

340 598,00

- 10 900,00

329 698,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

340 598,00

- 10 900,00

329 698,00

własne

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

270 000,00

- 10 900,00

259 100,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

206 540,00

31 408,00

237 948,00

90002

Gospodarka odpadami

0,00

31 408,00

31 408,00

własne

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

0,00

31 408,00

31 408,00

Razem:

6 196 792,00

31 408,00

6 228 200,00

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

595 000,00

73 358,00

668 358,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

500 000,00

- 315 000,00

185 000,00

porozumienia

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

500 000,00

- 315 000,00

185 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

95 000,00

388 358,00

483 358,00

własne

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

25 000,00

388 358,00

413 358,00

757

Obsługa długu publicznego

240 000,00

- 90 000,00

150 000,00

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

90 000,00

- 90 000,00

0,00

własne

8020

Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń

90 000,00

- 90 000,00

0,00

852

Pomoc społeczna

955 386,00

1 799,00

957 185,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

634 573,00

1 799,00

636 372,00

własne

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

1 799,00

3 799,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

1 600,00

250,00

1 850,00

własne

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

1 600,00

250,00

1 850,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

91 000,00

- 2 750,00

88 250,00

własne

3110

Świadczenia społeczne

91 000,00

- 2 750,00

88 250,00

85216

Zasiłki stałe

7 000,00

2 500,00

9 500,00

własne

3110

Świadczenia społeczne

7 000,00

2 500,00

9 500,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

695 231,00

46 251,00

741 482,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

90 000,00

14 843,00

104 843,00

własne

2630

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

0,00

4 843,00

4 843,00

własne

6010

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

0,00

10 000,00

10 000,00

90002

Gospodarka odpadami

0,00

31 408,00

31 408,00

własne

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

31 408,00

31 408,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

204 722,00

0,00

204 722,00

92195

Pozostała działalność

15 000,00

0,00

15 000,00

własne

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

0,00

15 000,00

15 000,00

własne

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

15 000,00

- 15 000,00

0,00

926

Kultura fizyczna

83 000,00

0,00

83 000,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

83 000,00

0,00

83 000,00

własne

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

0,00

70 000,00

70 000,00

własne

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

70 000,00

- 70 000,00

0,00

Razem:

6 933 598,00

31 408,00

6 965 006,00

§ 3. W uchwale Nr IV/18/11 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2011 rok z dnia 31 stycznia 2011r. zmienia się treść załącznika Nr 3 " Zadania inwestycyjne w 2011 roku", który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr IV/18/11 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2011 rok z dnia 31 stycznia 2011r. zmienia się treść załącznika Nr 6 " Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2011 roku", który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale Nr IV/18/11 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2011 rok z dnia 31 stycznia 2011r. skreśla się § 8.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie - zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 6.228.200 zł.

1) bieżące w wysokości 5.696.611zł,

2) majątkowe w wysokości 531.589zł,

2. Plan wydatków ogółem 6.965.006 zł.

1) bieżące w wysokości 5.752.652zł,

2) majątkowe w wysokości 1.212.354zł,

§ 8. Deficyt budżetu gminy w kwocie 736.806 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1. z wolnych środków w kwocie 563.806 zł.

2. z kredytów w kwocie 173.000 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/42/11
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 14 czerwca 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Koszty poniesione do 31.12.2010

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2011
(8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

2

3,

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.

600

60016

Budowa ul. Zagumiennej w Surażu wraz z kanałem deszczowym- wykup gruntów - 2005-2011

2 158 652

80 090

5 000

5 000

0

0

0

URZĄD MIEJSKI W SURAŻU

2.

600

60016

Projekt techniczny na remont chodników i drogi we wsi Kowale

10 500

0

10 500

10 500

0

0

0

URZĄD MIEJSKI W SURAŻU

3.

600

60016

Remont ulicy Tatarskiej w Surażu

315.100

0

315.100

142.100

173.000

0

0

URZĄD MIEJSKI W SURAŻU

4.

600

60016

Remont parkingu przy MGOK wraz z remontem wjazdu na działki Nr 269/11, 269/12, 269/13, 270/4 z drogi powiatowej Nr 1508B (ul.Bielska)

82.758

0

82.758

82.758

0

0

0

URZĄD MIEJSKI W SURAŻU

5.

754

75412

Zakup zestawu hydraulicznego oraz 4 szt. aparatów oddechowych do OSP Suraż w ramach KSR-G*

76.548*

0

76.548

23 000

0

53 548*

0

URZĄD MIEJSKI W SURAŻU

6.

801

80104

Remont budynku przedszkola przy ul. Bielskiej 17 w Surażu z adaptacją niewykorzystanej części budynku na potrzeby edukacji przedszkolnej, wraz z budową placu zabaw, zagospodarowaniem terenu i zakupem sprzętu i pomocy naukowych

932 649

558 348

374 301

166 259

0

0

208 042

URZĄD MIEJSKI W SURAŻU

7.

900

90001

Projekt techniczny na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Doktorce, Lesznia, Zawyki

20 000

0

20 000

20 000

0

0

0

URZĄD MIEJSKI W SURAŻU

8.

900

90001

Budowa linii wodociągowo-kanalizacyjnej (nowe osiedle) przy ul. Białostockiej

70 000

0

70 000

70 000

0

0

0

URZĄD MIEJSKI W SURAŻU

9.

900

90015

Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie- projekt techniczny i dowieszenie lamp

74 388

69 388

5 000

5 000

0

0

0

URZĄD MIEJSKI W SURAŻU

10.

900

90015

Budowa linii energetycznej i oświetleniowej (nowe osiedle) przy ul. Białostockiej

30 000

0

30 000

30 000

0

0

0

URZĄD MIEJSKI W SURAŻU

11.

921

92109

Remont budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu pełniącego rolę świetlicy wiejskiej i sali zebrań mieszkańców wsi Zimnochy Świechy- Projekt techniczny

8 000

0

8 000

8 000

0

0

0

URZĄD MIEJSKI W SURAŻU

12.

921

92109

Remont budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu pełniącego rolę świetlicy wiejskiej i sali zebrań mieszkańców wsi Kowale- Projekt techniczny

9 000

0

9 000

9 000

URZĄD MIEJSKI W SURAŻU

Ogółem

3 787.595

707 826

1.006.207

571.617

173.000

53 548

208 042

x

*- dotacja w kwocie 53.548zł. z PSP na zakup sprzętu pożarniczego została wprowadzona do budżetu na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie


Załącznik do Uchwały Nr VIII/42/11
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 14 czerwca 2011 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2011 R.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa zadania lub podmiot

Rodzaj dotacji

Kwota dotacji

600

60014

6300

Powiat Białostocki

Celowa

185.000,-

720

72095

2880

Miasto Białystok

Celowa

2.000,-

801

80104

2310

Miasto Białystok,
Gmina Turośń Kościelna

Celowa

9.240,-

921

92109

2480

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Surażu

Podmiotowa

153.000,-

921

92116

2480

Biblioteka

Podmiotowa

5.000,-

Ogółem

354.240,-

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa zadania lub podmiot

Rodzaj dotacji

Kwota dotacji

630

63095

6239

Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi

Celowa

7.147,-

900

90001

2630

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.

Przedmiotowa

4.843,-

921

92195

2360

Zadanie w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w gminie

Celowa

15.000,-

926

92605

2360

Zadanie w zakresie upowszechniania
i rozwijania kultury fizycznej w gminie

Celowa

70.000,-

Ogółem

96.990,-

Razem kwoty dotacji:

451.230,-


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/42/11
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 14 czerwca 2011 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2011R.

Plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 31.408zł. W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami dotacja w kwocie 31.408zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suraż. Dokonano przeniesienia między rozdziałami kwoty 10.900zł. - dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych.
Plan wydatków uległ zwiększeniu w następujących rozdziałach: w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 305.600zł. na wykonanie remontu ul. Tatarskiej w Surażu oraz remontu parkingu przy MGOK wraz z remontem wjazdu na kwotę 82.758zł. w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne o kwotę 1.799zł. na wydatki związane z obsługą funduszu alimentacyjnego (środki niewykorzystane z lat poprzednich), w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 14.843zł. - dotacja przedmiotowa na dopłatę do 1m3 ścieków w kwocie 4.843zł. oraz na wniesienie do kapitału zakładowego spółki "Wodociągi Podlaskie" kwoty 10.000zł. w celu objęcia jednego udziału w spółce, w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami o kwotę 31.408zł. na wydatki związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suraż.
Dokonano zmiany w rozdziale 92195 Pozostała działalność oraz 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § 2830 na § 2360 zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej. W dziale 852 Pomoc społeczna dokonano przesunięcia środków własnych w kwocie 2.750zł. z rozdziału 85214 Zasiłki i pomoc w naturze do rozdziału 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 85216 Zasiłki stałe na zabezpieczenie 20% wkładu własnego na dofinansowanie zadań włsnych bieżących zgodnie z wymogami art.128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
Plan wydatków uległ zmniejszeniu: w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 315.000zł., w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 90.000zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Moduł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama