Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/59/2011 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 20 czerwca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie 2011 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) oraz art. 211, art.212, art. 217, art. 235 i art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Dz. U. Nr 96, poz. 620, Dz.U. Nr 238, poz. 1578, Dz.U. Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu, zgodnie z załacznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2011 rok jest następujący:

1) plan dochodów budżetu ogółem: 39.746.380 zł w tym: bieżące 34.425.333 zł, majątkowe 5.321.047 zł,

2) z tego 353.000 zł przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie.

3) plan wydatków budżetu ogółem: 43.752.729 zł w tym: bieżące 32.701.601 zł, majątkowe 11.051.128 zł,

4) planowany deficyt budżetu: 4.359.349 zł.

5) planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami:

- kredyt 3.706.398 zł

- wolne środki 652.951 zł

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/19/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2010 roku "Zadania inwestycyjne w 2011 roku" przyjmuje treść jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/19/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2010 roku "Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku" przyjmuje treść jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/19/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2010 roku "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2011 roku" przyjmuje treść jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bożena Ewa Jakończuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/59/2011
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 20 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.docx

załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII.59.2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/59/2011
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 20 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.docx

załącznik nr 2 Uchwały Nr VII.59.2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/59/2011
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 20 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.docx

załącznik nr 3 Uchwała Nr VII.59.2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/59/2011
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 20 czerwca 2011 r.
Zalacznik4.docx

załącznik nr 4 do Uchwały Nr VII.59.2011

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/59/2011
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 20 czerwca 2011 r.
Zalacznik5.docx

załącznik nr 5 Uchwała Nr VII.59.2011

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/59/2011
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 20 czerwca 2011 r.
Zalacznik6.docx

załącznik nr 6 do Uchwały Nr VII.59.2011

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe