Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/42/11 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 31 maja 2011r.

w sprawie regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Siemiatyczach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,w związku z art. 40 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się "Regulamin korzystania z Cmentarza Komunalnego" położonego w Siemiatyczach przy ul. Bartosza Głowackiego w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogloszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Anna Sitarska


Załącznik do Uchwały Nr VIII/42/11
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 31 maja 2011 r.

REGULAMIN CMENTARZA KOMUNALNEGO W SIEMIATYCZACH

Rozdział I.
Postanowienia Ogólne

§ 1. 1. Cmentarz Komunalny w Siemiatyczach przy ulicy Bartosza Głowackiego, zwany dalej "Cmentarzem", stanowi mienie gminy miejskiej Siemiatycze.

2. Cmentarzem zarządza administrator wyłoniony w prawem przypisanym trybie przez Gminę - zwany dalej "Administratorem".

3. Ogólny nadzór nad Cmentarzem sprawuje Burmistrz Miasta Siemiatycze.

Rozdział II.
Prawa i obowiązki Administratora

§ 2. 1. Zagospodarowanie terenu Cmentarza odbywa się na podstawie planu zagospodarowania terenu uwzględniającego pola grzebalne, zadrzewienie i drogi dojazdowe.

2. Usytuowanie grobów musi być zgodne z planem zagospodarowania Cmentarza a wymiary grobów i odstępy między nimi z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

3. Zagospodarowanie poszczególnych pól grzebalnych odbywa się zgodnie z przyjętą numeracją.

§ 3. Na Cmentarzu stosowane będą przez Administratora następujące opłaty:

1) za miejsce pochówku;

2) za wykopanie grobu;

3) za ekshumację zwłok;

4) za jednorazowy wjazd na teren cmentarza przez osoby świadczące usługi kamieniarskie i budowlane.

2. Stawki opłat, o których mowa w ust. 1 uchwala Rada Miasta Siemiatycze.

3. Cennik opłat wywieszony będzie na terenie Cmentarza i dostępny w biurze Administratora.

4. Opłaty za miejsca pochówku wnosi się na okres 20 lat. Po tym okresie, warunkiem zachowania prawa do dysponowania miejscem pod grób, jest wniesienie kolejnej opłaty.

5. Administrator zobowiązany jest do bieżącego śledzenia upływu rezerwacji grobów w celu ich odzyskiwania do ponownego pochówku.

6. W przypadku nie uiszczenia opłaty na kolejne 20 lat, za miejsce pod grób, Administrator cmentarza ma prawo rozporządzać grobem i przeznaczyć go do ponownego pochówku (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych Dz. U. z 2000 r. Nr 23 poz. 295 z późn. zmianami). Zamiar ten będzie poprzedzony informacją umieszczoną na grobie i na tablicy informacyjnej na cmentarzu, co najmniej na 6 miesięcy przed planowanym terminem likwidacji grobu.

7. Nie wznowienie dzierżawy za lata następne upoważnia Administratora cmentarza do likwidacji grobu. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

8. Jeżeli przed upływem 20 lat od uiszczenia należności za grób dokonana zostanie ekshumacja zwłok lub szczątków ludzkich, miejsce pod grób oraz grób pozostaje do dyspozycji dotychczasowego dysponenta grobu do momentu upływu 20 letniego okresu dzierżawy. Po upływie 20 lat Administrator odzyskuje prawo do dysponowania grobem do ponownego pochówku, chyba że dotychczasowy dysponent opłaci dzierżawę na okres kolejnych 20 lat.

§ 4. 1. Na Cmentarzu urządza się groby:

1) ziemne pojedyncze;

2) ziemne rodzinne dwuosobowe;

3) ziemne rodzinne trzyosobowe;

4) ziemne dziecinne;

5) murowane pojedyncze;

6) murowane dwuosobowe.

2. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza. Rozmiary urządzanych grobów muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Po pochowaniu do grobu ziemnego należy go natychmiast zasypać i uformować mogiłę.

4. Po pochowaniu do grobu murowanego sklepienie należy natychmiast zamurować.

5. Nie dopuszcza się przekształcania rodzaju i wielkości grobów.

§ 5. 1. Dokumentację Cmentarza prowadzi Administrator.

2. Zakres informacji gromadzonych w księgach cmentarnych, czas ich przechowywania oraz sposób ich prowadzenia powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Pokwitowania na wykupienie miejsca pod grób lub powtórne opłaty za dysponowanie grobem mogą być wystawione tylko na jedną osobę i są ważne 20 lat.

Rozdział III.
Prawa i obowiązki klientów

§ 6. 1. Formalności związane z chowaniem, zwłok osób zmarłych, na Cmentarzu załatwia Administrator w swoim biurze w Siemiatyczach, które jest czynne w dni robocze w godzinach 700 -1500 .

2. Uroczystości pogrzebowe odbywają się w dni robocze w godzinach 700 - 1500 . W uzasadnionych przypadkach, po porozumieniu z Administratorem, pogrzeb może być zorganizowany w innych dniach i godzinach.

3. Karta zgonu lub inne dokumenty, wystawione za granicą w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

§ 7. 1. Podmioty gospodarcze wykonujące usługi pogrzebowe, budowlane lub kamieniarskie na terenie Cmentarza, zwane dalej Wykonawcami, zobowiązane są do ścisłego przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2. Wszystkie usługi mogą być wykonywane na terenie Cmentarza jedynie przez podmioty posiadające stosowne uprawnienia lub zezwolenia.

3. Wykonawcy usług budowlanych i kamieniarskich za wjazd samochodem dostawczym z materiałami budowlanymi na teren cmentarza muszą wnieść stosowną opłatę.

4. Wymaganą opłatę należy uiścić w biurze Administratora najpóźniej w dniu zgłoszenia usługi.

5. Materiały budowlane można wwozić na teren Cmentarza w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400 . Nie wolno zastawiać dróg i przejść pojazdami, materiałami budowlanymi i sprzętem oraz pozostawiać nieuprzątniętego terenu po wykonanych robotach.

6. Prace murarskie, kamieniarskie i montażowe mogą być wykonywane w dni robocze w godzinach otwarcia cmentarza. Prace prowadzone poza godzinami otwarcia Cmentarza uważane są za nielegalne.

7. Wykonawca zapewnia najwyższy stopień czystości, porządku i estetyki terenu swoich robót, odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, a prace prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, bhp, sanitarnymi i ochrony środowiska.

8. Zauważone uszkodzenia w sąsiedztwie terenu robót należy zgłaszać Administratorowi przed przystąpieniem do prac.

9. Wykonywanie prac na terenie Cmentarza nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.

10. Wykonawcy, którzy nie stosują się do postanowień Regulaminu lub powodują swoimi działaniami straty i szkody w mieniu Cmentarza i osób trzecich, zobowiązani są, pod groźbą zakazu wjazdu na teren Cmentarza do naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody.

11. W razie stwierdzenia uchybień ze strony Wykonawcy będzie, w stosunku do niego, stosowany całkowity lub okresowy zakaz prowadzenia działalności na terenie Cmentarza.

§ 8. 1. Obsługa Cmentarza pracuje w dni robocze w godz. 700 do 1500 .

2. Osoby przebywające na Cmentarzu zobowiązane są do ścisłego przestrzegania następujących zasad:

1) na Cmentarzu należy zachować ciszę i spokój;

2) należy dbać o czystość na terenie całego Cmentarza, jak i w obrębie poszczególnych grobów;

3) składować odpady selektywnie w przeznaczonych do tego pojemnikach, zeschnięte wieńce i kwiaty składać w miejscach do tego celu wyznaczonych;

4) wywieszanie nekrologów i innych ogłoszeń dozwolone jest w miejscach do tego celu wyznaczonych;

5) każdorazowo wymaga się zgody Administratora na:

a) prowadzenie prac budowlanych czy kamieniarskich,

b) wykonywanie nagrobków a także utwardzeń, dywaników itp.,

c) wykonywanie innych prac wpływających na zmianę architektury cmentarza.

Rozdział IV.
Postanowienia końcowe

§ 9. Zabrania się:

1) wjazdu na teren cmentarza pojazdami mechanicznymi. Zakaz nie dotyczy:

a) pojazdów dostawczych firm wykonujących usługi kamieniarskie i budowlane,

b) karawanów pogrzebowych,

c) pojazdów odbierających odpady,

d) koparek używanych do wykopania grobów,

e) oznakowanych pojazdów przeznaczonych dla inwalidy,

f) wózków inwalidzkich,

2) prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej (w tym handlowej);

3) wprowadzania na teren Cmentarza zwierząt domowych i hodowlanych (nie dotyczy psów - przewodników osób niepełnosprawnych);

4) jazdy na rowerach i innych pojazdach jednośladowych;

5) samowolnego sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów;

6) samowolnego montażu ławek.

§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z 31 stycznia 1959r o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 Nr 23 poz.295 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe