Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/102/11 Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 20 czerwca 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Białymstoku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i poz. 675, Nr 40, poz. 230 i z 2011r. Nr 21, poz. 113) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIV/663/94 Rady Miejskiej w Białymstoku z dnia 14 marca 1994r. w sprawie zasad korzystania z transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Białymstoku zmienionej uchwałami: Nr IX/46/94 z dnia 10 grudnia 1994r., Nr XV/84/95 z dnia 27 marca 1995r., Nr XXII/148/95 z dnia 24 lipca 1995r., Nr XXIII/157/95 z dnia 28 sierpnia 1995r., Nr XXIV/174/95 z dnia 25 września 1995r., Nr XL/339/96 z dnia 26 sierpnia 1996r., XLI/351/96 z dnia 27 września 1996r., Nr LX/602/97 z dnia 24 listopada 1997r., Nr LXV/648/98 z dnia 16 marca 1998r., Nr IX/57/99 z dnia 22 lutego 1999r., Nr XLVI/539/05 z dnia 29 sierpnia 2005r. (Dz. Urz. Woj. Podl., Nr 205, poz. 2331), Nr XXV/267/08 z dnia 25 lutego 2008r. (Dz. Urz. Woj. Podl., Nr 71, poz. 661) Nr XLII/527/09 z dnia 25 maja 2009r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 124, poz. 1378), wprowadza się następującą zmianę:

- w §1 punkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Dawcy krwi z obszaru objętego miejską komunikacją zbiorową, którzy oddali:

1) kobiety 15 litrów krwi pełnej,

2) mężczyźni 18 litrów krwi pełnej

lub równoważność w składnikach krwi przeliczanych w sposób następujący:

- osocze (pobierane metodą plamaferezy automatycznej) 600ml=300ml krwi pełnej,

- 1 donacja Koncentratu Krwinek Płytkowych (pobranych przy pomocy separatora komórkowego, metodą aferezy) = 1000 ml krwi pełnej,

- 1 donacja Koncentratu Granulocytarnego ( pobrana metodą aferezy) = 2000 ml krwi pełnej,

na podstawie imiennej Białostockiej Karty Miejskiej wydanej przez organizatora zbiorowego transportu miejskiego w oparciu o dane uzyskane od instytucji prowadzących honorowe krwiodawstwo.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe