Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/110/11 Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 20 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta Białegostoku i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych w przypadkach określonych w art. 50 a i 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102 poz. 1055, nr 167, poz. 1759, z 2007 r. nr 173, poz. 1218, z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 92, poz. 753, nr 157, poz. 1241, z 2010 r. nr 28, poz. 142, nr 28, poz. 146, nr 40, poz. 230, nr 106, poz. 675, z 2011 r. nr 21, poz. 113) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102 poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010 r. nr 28, poz. 142, nr 28, poz. 146, nr 40, poz. 230, nr 106, poz. 675, z 2011 r. nr 21, poz. 113), w związku z art. 50 a i 130 a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908, nr 90, poz. 757, nr 25, poz. 202, nr 90, poz. 756, nr 179 poz.1486, nr 180, poz. 1494 i 1497, nr 175, poz. 1462, nr 109, poz. 925, z 2001 r. nr 129, poz. 1444, z 2006 r. nr 17, poz. 141, nr 104, poz. 708 i 711, nr 190, poz. 1400, nr 191, poz. 1410, nr 235, poz. 1701, z 2007 r. nr 52, poz. 343, nr 57, poz. 381, nr 99, poz. 661, nr 123, poz. 845, nr 176, poz. 1238, z 2008 r. nr 37, poz. 214, nr 100, poz.649, nr 163, poz. 1015, nr 209, poz. 1320, nr 220 poz. 1411 i 1426, nr 223 poz. 1461 i 1462, nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. nr 3 poz. 11, nr 18, poz. 97, nr 79, poz. 663, nr 91, poz. 739, nr 97, poz. 802, nr 98, poz. 817, nr 92, poz. 753, nr 97, poz. 802 i poz. 803, nr 168, poz. 1323, z 2010 r. nr 43, poz. 246, nr 40, poz. 230, nr 122, poz. 827, nr 151, poz. 1013, nr 152, poz. 1018, nr 219, poz. 1443, nr 225, poz. 1466, nr 182, poz. 1228, nr 257, poz. 1726, z 2011 r. nr 30, poz. 151, nr 92, poz. 530) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Białystok i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych, na koszt właściciela lub posiadacza, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Białegostoku nr LV/723/2002 z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie usuniętych pojazdów na trenie Miasta Białegostoku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/110/11
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 20 czerwca 2011 r.

Cennik opłat za usunięcie lub przemieszczanie pojazdów z drogi oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym w przypadku określonym w art. 50 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

L.p.

Opis wykonywanej czynności (załadunek, transport, rozładunek oraz czynności towarzyszące)

Cena brutto za usługę

1.

Usunięcie roweru, motoroweru, motocykla

80,00 zł

2.

Usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

150,00 zł

3.

Usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t.

500,00 zł

L.p.

Opis wykonywanej czynności

Cena brutto za dobę

1.

Przechowywanie roweru, motoroweru, motocykla

10,00 zł

2.

Przechowywanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

15,00 zł

3.

Przechowywanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t.

40,00 zł


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/110/11
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 20 czerwca 2011 r.

Cennik opłat za usunięcie lub przemieszczanie pojazdów z drogi oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym w przypadku określonym w art. 130 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

L.p.

Opis wykonywanej czynności (załadunek, transport, rozładunek oraz czynności towarzyszące)

Cena brutto za usługę

1.

Usunięcie roweru, motoroweru

80,00 zł

2.

Usunięcie motocykla

100,00 zł

3.

Usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

300,00 zł

4.

Usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t. do 7,5 t.

400,00 zł

5.

Usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t. do 16,0 t.

650,00 zł

6.

Usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16,0 t.

1000,00 zł

7.

Usunięcie pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne

1000,00 zł

L.p.

Opis wykonywanej czynności

Cena brutto za dobę

1.

Przechowywanie roweru, motoroweru

10,00 zł

2.

Przechowywanie motocykla

20,00 zł

3.

Przechowywanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

25,00 zł

4.

Przechowywanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t. do 7,5 t.

30,00 zł

5.

Przechowywanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t. do 16,0 t.

50,00 zł

6.

Przechowywanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16,0 t.

100,00 zł

7.

Przechowywanie pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne

150,00 zł

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe