Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/117/11 Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 20 czerwca 2011r.

w sprawie zasad korzystania z parków i skwerów na terenie Białegostoku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679) oraz w związku z art. 78 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz.1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się zasady korzystania z parków i skwerów na terenie Białegostoku stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Integralną częścią uchwały jest plan graficzny określający obszary parków i skwerów na terenie Białegostoku stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała LV/660/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie zasad korzystania z parków i skwerów na terenie Białegostoku, uchwała Nr LVI/674/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z parków i skwerów na terenie Białegostoku i uchwała Nr XLVII/596/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z parków i skwerów na terenie Białegostoku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/117/11
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 20 czerwca 2011 r.

ZASADY KORZYSTANIA Z PARKÓW I SKWERÓW NA TERENIE BIAŁEGOSTOKU.

Rozdział I.
ZASADY KORZYSTANIA Z PARKU STAREGO IM. KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO

§ 1. Park przeznaczony jest do wypoczynku.

1) wyznacza się trawniki w parku do celów rekreacji.

§ 2. Na terenie parku obowiązuje zakaz:

1) zaśmiecania terenu;

2) niszczenia roślinności i rozkopywania gruntu;

3) niszczenia urządzeń i innych elementów zabudowy parku;

4) spożywania alkoholu, z wyjątkiem zorganizowanych imprez, na które zostało wydane pozwolenie wraz ze zgodą dotyczącą handlu alkoholem;

5) prowadzenia psów bez smyczy i bez kagańca;

6) handlu i usług bez zezwolenia;

7) zakłócania ciszy i naruszania porządku;

8) palenia ognisk oraz grilli, z wyjątkiem zorganizowanych imprez, na które zostały wydane pozwolenia;

9) jazdy wszelkimi pojazdami poza miejscami do tego wyznaczonymi; zakaz nie dotyczy pojazdów używanych przez służby porządkowe i ratunkowe oraz osoby piesze w rozumieniu art. 2 pkt 18 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rowerzystów z zachowaniem pierwszeństwa osób pieszych.

§ 3. Naruszanie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej w kodeksie wykroczeń.

Rozdział II.
ZASADY KORZYSTANIA Z PARKU KONSTYTUCJI 3 MAJA

§ 4. Park przeznaczony jest do wypoczynku.

1) wyznacza się trawniki w parku do celów rekreacji.

§ 5. Na terenie parku obowiązuje zakaz:

1) zaśmiecania terenu;

2) niszczenia roślinności i rozkopywania gruntu;

3) niszczenia urządzeń i innych elementów zabudowy parku;

4) spożywania alkoholu, z wyjątkiem zorganizowanych imprez, na które zostało wydane pozwolenie wraz ze zgodą dotyczącą handlu alkoholem;

5) prowadzenia psów bez smyczy i bez kagańca;

6) handlu i usług bez zezwolenia;

7) zakłócania ciszy i naruszania porządku;

8) palenia ognisk oraz grilli, z wyjątkiem zorganizowanych imprez, na które zostały wydane pozwolenia;

9) jazdy wszelkimi pojazdami poza miejscami do tego wyznaczonymi; zakaz nie dotyczy pojazdów używanych przez służby porządkowe i ratunkowe oraz osoby piesze w rozumieniu art. 2 pkt 18 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rowerzystów z zachowaniem pierwszeństwa osób pieszych.

§ 6. Naruszanie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej w kodeksie wykroczeń.

Rozdział III.
ZASADY KORZYSTANIA Z PARKU PLANTY I BULWARÓW IM. Z. KOŚCIAŁKOWSKIEGO

§ 7. Park przeznaczony jest do wypoczynku.

§ 8. Na terenie parku obowiązuje zakaz:

1) zaśmiecania terenu;

2) niszczenia roślinności i rozkopywania gruntu;

3) niszczenia urządzeń i innych elementów zabudowy parku;

4) spożywania alkoholu, z wyjątkiem zorganizowanych imprez, na które zostało wydane pozwolenie wraz ze zgodą dotyczącą handlu alkoholem;

5) prowadzenia psów bez smyczy i bez kagańca;

6) handlu i usług bez zezwolenia;

7) kąpieli w zbiornikach wodnych;

8) zakłócania ciszy i naruszania porządku;

9) palenia ognisk oraz grilli, z wyjątkiem zorganizowanych imprez, na które zostały wydane pozwolenia;

10) jazdy wszelkimi pojazdami poza miejscami do tego wyznaczonymi; zakaz nie dotyczy pojazdów używanych przez służby porządkowe i ratunkowe oraz osoby piesze w rozumieniu art. 2 pkt 18 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rowerzystów z zachowaniem pierwszeństwa osób pieszych.

§ 9. Naruszanie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej w kodeksie wykroczeń.

Rozdział IV.
ZASADY KORZYSTANIA Z PARKU LUBOMIRSKICH

§ 10. Park przeznaczony jest do wypoczynku.

§ 11. Na terenie parku obowiązuje zakaz:

1) zaśmiecania terenu;

2) niszczenia roślinności i rozkopywania gruntu;

3) niszczenia urządzeń i innych elementów zabudowy parku;

4) spożywania alkoholu, z wyjątkiem zorganizowanych imprez, na które zostało wydane pozwolenie wraz ze zgodą dotyczącą handlu alkoholem;

5) prowadzenia psów bez smyczy i bez kagańca;

6) handlu i usług bez zezwolenia;

7) kąpieli w stawach;

8) łowienia ryb w stawach osobom nie posiadającym kart wędkarskich;

9) zakłócania ciszy i naruszania porządku;

10) palenia ognisk oraz grilli, z wyjątkiem zorganizowanych imprez, na które zostały wydane pozwolenia;

11) jazdy wszelkimi pojazdami poza miejscami do tego wyznaczonymi; zakaz nie dotyczy pojazdów używanych przez służby porządkowe i ratunkowe oraz osoby piesze w rozumieniu art. 2 pkt 18 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rowerzystów z zachowaniem pierwszeństwa osób pieszych.

§ 12. Naruszanie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej w kodeksie wykroczeń.

Rozdział V.
ZASADY KORZYSTANIA Z PARKU BRANICKICH

§ 13. Park przeznaczony jest do wypoczynku.

1) wyznacza się trawniki w parku przy kanale z wyjątkiem salonu ogrodowego i dziedzińca wstępnego do celów rekreacji.

§ 14. Park otwarty jest w godzinach:

1) od 6:00 - 22:00 w okresie od 1 kwietnia do 30 września;

2) od 6:00 - 18:00 w okresie od 1 października do 31 marca.

§ 15. Na terenie parku obowiązuje zakaz:

1) zaśmiecania terenu;

2) niszczenia roślinności i rozkopywania gruntu;

3) niszczenia rzeźb, urządzeń i innych elementów zabudowy parku;

4) spożywania alkoholu, z wyjątkiem zorganizowanych imprez, na które zostało wydane pozwolenie wraz ze zgodą dotyczącą handlu alkoholem;

5) prowadzenia psów bez smyczy i bez kagańca;

6) handlu i usług bez zezwolenia;

7) kąpieli i łowienia ryb w zbiornikach wodnych;

8) zakłócania ciszy i naruszania porządku;

9) palenia ognisk oraz grilli, z wyjątkiem zorganizowanych imprez, na które zostały wydane pozwolenia;

10) jazdy wszelkimi pojazdami poza miejscami do tego wyznaczonymi; zakaz nie dotyczy pojazdów używanych przez służby porządkowe i ratunkowe oraz osoby piesze w rozumieniu art. 2 pkt 18 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rowerzystów z zachowaniem pierwszeństwa osób pieszych.

§ 16. Naruszanie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej w kodeksie wykroczeń.

Rozdział VI.
ZASADY KORZYSTANIA Z PARKU CENTRALNEGO

§ 17. Park przeznaczony jest do wypoczynku.

§ 18. Na terenie parku obowiązuje zakaz:

1) zaśmiecania terenu;

2) niszczenia roślinności i rozkopywania gruntu;

3) niszczenia urządzeń i innych elementów zabudowy parku;

4) spożywania alkoholu, z wyjątkiem zorganizowanych imprez, na które zostało wydane pozwolenie wraz ze zgodą dotyczącą handlu alkoholem;

5) prowadzenia psów bez smyczy i bez kagańca;

6) handlu i usług bez zezwolenia;

7) zakłócania ciszy i naruszania porządku;

8) palenia ognisk oraz grilli, z wyjątkiem zorganizowanych imprez, na które zostały wydane pozwolenia;

9) azdy wszelkimi pojazdami poza miejscami do tego wyznaczonymi; zakaz nie dotyczy pojazdów używanych przez służby porządkowe i ratunkowe oraz osoby piesze w rozumieniu art. 2 pkt 18 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rowerzystów z zachowaniem pierwszeństwa osób pieszych.

§ 19. Naruszanie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej w kodeksie wykroczeń.

Rozdział VII.
ZASADY KORZYSTANIA Z PARKU ANTONIUK

§ 20. Park przeznaczony jest do wypoczynku.

1) wyznacza się trawniki w parku do celów rekreacji.

§ 21. Na terenie parku obowiązuje zakaz:

1) zaśmiecania terenu;

2) niszczenia roślinności i rozkopywania gruntu;

3) niszczenia urządzeń i innych elementów zabudowy parku;

4) spożywania alkoholu, z wyjątkiem zorganizowanych imprez, na które zostało wydane pozwolenie wraz ze zgodą dotyczącą handlu alkoholem;

5) prowadzenia psów bez smyczy i bez kagańca;

6) handlu i usług bez zezwolenia;

7) zakłócania ciszy i naruszania porządku;

8) palenia ognisk oraz grilli, z wyjątkiem zorganizowanych imprez, na które zostały wydane pozwolenia;

9) jazdy wszelkimi pojazdami poza miejscami do tego wyznaczonymi; zakaz nie dotyczy pojazdów używanych przez służby porządkowe i ratunkowe oraz osoby piesze w rozumieniu art. 2 pkt 18 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rowerzystów z zachowaniem pierwszeństwa osób pieszych.

§ 22. Naruszanie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej w kodeksie wykroczeń.

Rozdział VIII.
ZASADY KORZYSTANIA Z PARKU IM. JADWIGI DZIEKOŃSKIEJ

§ 23. Park przeznaczony jest do wypoczynku.

1) wyznacza się trawniki w parku do celów rekreacji.

§ 24. Na terenie parku obowiązuje zakaz:

1) zaśmiecania terenu;

2) niszczenia roślinności i rozkopywania gruntu;

3) niszczenia urządzeń i innych elementów zabudowy parku;

4) spożywania alkoholu, z wyjątkiem zorganizowanych imprez, na które zostało wydane pozwolenie wraz ze zgodą dotyczącą handlu alkoholem;

5) prowadzenia psów bez smyczy i bez kagańca;

6) handlu i usług bez zezwolenia;

7) kąpieli w fontannie;

8) zakłócania ciszy i naruszania porządku;

9) palenia ognisk oraz grilli, z wyjątkiem zorganizowanych imprez, na które zostały wydane pozwolenia;

10) jazdy wszelkimi pojazdami poza miejscami do tego wyznaczonymi; zakaz nie dotyczy pojazdów używanych przez służby porządkowe i ratunkowe oraz osoby piesze w rozumieniu art. 2 pkt 18 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rowerzystów z zachowaniem pierwszeństwa osób pieszych.

§ 25. Naruszanie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej w kodeksie wykroczeń.

Rozdział IX.
ZASADY KORZYSTANIA ZE SKWERU PRZY UL. PUŁKOWEJ

§ 26. Skwer przeznaczony jest do wypoczynku.

§ 27. Na terenie skweru obowiązuje zakaz:

1) zaśmiecania terenu;

2) niszczenia roślinności i rozkopywania gruntu;

3) niszczenia urządzeń i innych elementów zabudowy skweru;

4) spożywania alkoholu, z wyjątkiem zorganizowanych imprez, na które zostało wydane pozwolenie wraz ze zgodą dotyczącą handlu alkoholem;

5) prowadzenia psów bez smyczy i bez kagańca;

6) handlu i usług bez zezwolenia;

7) zakłócania ciszy i naruszania porządku;

8) palenia ognisk oraz grilli, z wyjątkiem zorganizowanych imprez, na które zostały wydane pozwolenia;

9) jazdy wszelkimi pojazdami poza miejscami do tego wyznaczonymi; zakaz nie dotyczy pojazdów używanych przez służby porządkowe i ratunkowe oraz osoby piesze w rozumieniu art. 2 pkt 18 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rowerzystów z zachowaniem pierwszeństwa osób pieszych.

§ 28. Naruszanie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej w kodeksie wykroczeń.

Rozdział X.
ZASADY KORZYSTANIA ZE SKWERU IM. DOC. WŁODZIMIERZA ZANKIEWICZA

§ 29. Skwer przeznaczony jest do wypoczynku.

§ 30. Na terenie skweru obowiązuje zakaz:

1) zaśmiecania terenu;

2) niszczenia roślinności i rozkopywania gruntu;

3) niszczenia urządzeń i innych elementów zabudowy skweru;

4) spożywania alkoholu, z wyjątkiem zorganizowanych imprez, na które zostało wydane pozwolenie wraz ze zgodą dotyczącą handlu alkoholem;

5) prowadzenia psów bez smyczy i bez kagańca;

6) handlu i usług bez zezwolenia;

7) zakłócania ciszy i naruszania porządku;

8) palenia ognisk oraz grilli, z wyjątkiem zorganizowanych imprez, na które zostały wydane pozwolenia;

9) jazdy wszelkimi pojazdami poza miejscami do tego wyznaczonymi; zakaz nie dotyczy pojazdów używanych przez służby porządkowe i ratunkowe oraz osoby piesze w rozumieniu art. 2 pkt 18 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rowerzystów z zachowaniem pierwszeństwa osób pieszych.

§ 31. Naruszanie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej w kodeksie wykroczeń.

Rozdział XI.
ZASADY KORZYSTANIA ZE SKWERU PRZY UL. ŻABIEJ

§ 32. Skwer przeznaczony jest do wypoczynku.

§ 33. Na terenie skweru obowiązuje zakaz:

1) zaśmiecania terenu;

2) niszczenia roślinności i rozkopywania gruntu;

3) niszczenia urządzeń i innych elementów zabudowy skweru;

4) spożywania alkoholu, z wyjątkiem zorganizowanych imprez, na które zostało wydane pozwolenie wraz ze zgodą dotyczącą handlu alkoholem;

5) prowadzenia psów bez smyczy i bez kagańca;

6) handlu i usług bez zezwolenia;

7) zakłócania ciszy i naruszania porządku;

8) palenia ognisk oraz grilli, z wyjątkiem zorganizowanych imprez, na które zostały wydane pozwolenia;

9) jazdy wszelkimi pojazdami poza miejscami do tego wyznaczonymi; zakaz nie dotyczy pojazdów używanych przez służby porządkowe i ratunkowe oraz osoby piesze w rozumieniu art. 2 pkt 18 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rowerzystów z zachowaniem pierwszeństwa osób pieszych.

§ 34. Naruszanie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej w kodeksie wykroczeń.

Rozdział XII.
ZASADY KORZYSTANIA ZE SKWERU PRZY UL. MALMEDA

§ 35. Skwer przeznaczony jest do wypoczynku.

§ 36. Na terenie skweru obowiązuje zakaz:

1) zaśmiecania terenu;

2) niszczenia roślinności i rozkopywania gruntu;

3) niszczenia urządzeń i innych elementów zabudowy skweru;

4) spożywania alkoholu, z wyjątkiem zorganizowanych imprez, na które zostało wydane pozwolenie wraz ze zgodą dotyczącą handlu alkoholem;

5) prowadzenia psów bez smyczy i bez kagańca;

6) handlu i usług bez zezwolenia;

7) kąpieli w fontannie;

8) zakłócania ciszy i naruszania porządku;

9) palenia ognisk oraz grilli, z wyjątkiem zorganizowanych imprez, na które zostały wydane pozwolenia;

10) jazdy wszelkimi pojazdami poza miejscami do tego wyznaczonymi; zakaz nie dotyczy pojazdów używanych przez służby porządkowe i ratunkowe oraz osoby piesze w rozumieniu art. 2 pkt 18 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rowerzystów z zachowaniem pierwszeństwa osób pieszych.

§ 37. Naruszanie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej w kodeksie wykroczeń.

Rozdział XIII.
ZASADY KORZYSTANIA ZE SKWERU ARMII KRAJOWEJ

§ 38. Skwer przeznaczony jest do wypoczynku.

§ 39. Na terenie skweru obowiązuje zakaz:

1) zaśmiecania terenu;

2) niszczenia roślinności i rozkopywania gruntu;

3) niszczenia urządzeń i innych elementów zabudowy parku;

4) spożywania alkoholu, z wyjątkiem zorganizowanych imprez, na które zostało wydane pozwolenie wraz ze zgodą dotyczącą handlu alkoholem;

5) prowadzenia psów bez smyczy i bez kagańca;

6) handlu i usług bez zezwolenia;

7) zakłócania ciszy i naruszania porządku;

8) palenia ognisk oraz grilli, z wyjątkiem zorganizowanych imprez, na które zostały wydane pozwolenia;

9) jazdy wszelkimi pojazdami poza miejscami do tego wyznaczonymi; zakaz nie dotyczy pojazdów używanych przez służby porządkowe i ratunkowe oraz osoby piesze w rozumieniu art. 2 pkt 18 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rowerzystów z zachowaniem pierwszeństwa osób pieszych.

§ 40. Naruszanie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej w kodeksie wykroczeń.

Rozdział XIV.
ZASADY KORZYSTANIA ZE SKWERU PRZY UL. LIPOWEJ

§ 41. Skwer przeznaczony jest do wypoczynku.

§ 42. Na terenie skweru obowiązuje zakaz:

1) zaśmiecania terenu;

2) niszczenia roślinności i rozkopywania gruntu;

3) niszczenia urządzeń i innych elementów zabudowy skweru;

4) spożywania alkoholu, z wyjątkiem zorganizowanych imprez, na które zostało wydane pozwolenie wraz ze zgodą dotyczącą handlu alkoholem;

5) prowadzenia psów bez smyczy i bez kagańca;

6) handlu i usług bez zezwolenia;

7) zakłócania ciszy i naruszania porządku;

8) palenia ognisk oraz grilli, z wyjątkiem zorganizowanych imprez, na które zostały wydane pozwolenia;

9) jazdy wszelkimi pojazdami poza miejscami do tego wyznaczonymi; zakaz nie dotyczy pojazdów używanych przez służby porządkowe i ratunkowe oraz osoby piesze w rozumieniu art. 2 pkt 18 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rowerzystów z zachowaniem pierwszeństwa osób pieszych.

§ 43. Naruszanie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej w kodeksie wykroczeń.

Rozdział XV.
ZASADY KORZYSTANIA ZE SKWERÓW WZDŁUŻ AL. J. PIŁSUDSKIEGO (BULWARY IRENY SENDLEROWEJ, SKWER TAMARY SOŁONIEWICZ, BULWARY KS. DR STANISŁAWA HAŁKO)

§ 44. Skwery przeznaczone są do wypoczynku.

§ 45. Na terenie skwerów obowiązuje zakaz:

1) zaśmiecania terenu;

2) niszczenia roślinności i rozkopywania gruntu;

3) niszczenia urządzeń i innych elementów zabudowy skweru;

4) spożywania alkoholu, z wyjątkiem zorganizowanych imprez, na które zostało wydane pozwolenie wraz ze zgodą dotyczącą handlu alkoholem;

5) prowadzenia psów bez smyczy i bez kagańca;

6) handlu i usług bez zezwolenia;

7) zakłócania ciszy i naruszania porządku;

8) palenia ognisk oraz grilli, z wyjątkiem zorganizowanych imprez, na które zostały wydane pozwolenia;

9) jazdy wszelkimi pojazdami poza miejscami do tego wyznaczonymi; zakaz nie dotyczy pojazdów używanych przez służby porządkowe i ratunkowe oraz osoby piesze w rozumieniu art. 2 pkt 18 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rowerzystów z zachowaniem pierwszeństwa osób pieszych.

§ 46. Naruszanie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej w kodeksie wykroczeń.

Rozdział XVI.
ZASADY KORZYSTANIA ZE SKWERÓW PRZY UL. A. MICKIEWICZA

§ 47. Skwer przeznaczony jest do wypoczynku.

§ 48. Na terenie skweru obowiązuje zakaz:

1) zaśmiecania terenu;

2) niszczenia roślinności i rozkopywania gruntu;

3) niszczenia urządzeń i innych elementów zabudowy skweru;

4) spożywania alkoholu, z wyjątkiem zorganizowanych imprez, na które zostało wydane pozwolenie wraz ze zgodą dotyczącą handlu alkoholem;

5) prowadzenia psów bez smyczy i bez kagańca;

6) handlu i usług bez zezwolenia;

7) kąpieli w stawach;

8) łowienia ryb w stawie u zbiegu ulic A. Mickiewicza i Podleśnej osobom nie posiadającym kart wędkarskich oraz całkowity zakaz łowienia ryb w stawie przy Galerii Biała u zbiegu ulic A. Mickiewicza i Cz. Miłosza;

9) zakłócania ciszy i naruszania porządku;

10) palenia ognisk oraz grilli, z wyjątkiem zorganizowanych imprez, na które zostały wydane pozwolenia;

11) jazdy wszelkimi pojazdami poza miejscami do tego wyznaczonymi; zakaz nie dotyczy pojazdów używanych przez służby porządkowe i ratunkowe oraz osoby piesze w rozumieniu art. 2 pkt 18 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rowerzystów z zachowaniem pierwszeństwa osób pieszych.

§ 49. Naruszanie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej w kodeksie wykroczeń.

Rozdział XVII.
ZASADY KORZYSTANIA ZE SKWERU PRZY UL. BEMA

§ 50. Skwer przeznaczony jest do wypoczynku.

§ 51. Na terenie skweru obowiązuje zakaz:

1) zaśmiecania terenu;

2) niszczenia roślinności i rozkopywania gruntu;

3) niszczenia urządzeń i innych elementów zabudowy skweru;

4) spożywania alkoholu, z wyjątkiem zorganizowanych imprez, na które zostało wydane pozwolenie wraz ze zgodą dotyczącą handlu alkoholem;

5) prowadzenia psów bez smyczy i bez kagańca;

6) handlu i usług bez zezwolenia;

7) zakłócania ciszy i naruszania porządku;

8) palenia ognisk oraz grilli, z wyjątkiem zorganizowanych imprez, na które zostały wydane pozwolenia;

9) jazdy wszelkimi pojazdami poza miejscami do tego wyznaczonymi; zakaz nie dotyczy pojazdów używanych przez służby porządkowe i ratunkowe oraz osoby piesze w rozumieniu art. 2 pkt 18 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rowerzystów z zachowaniem pierwszeństwa osób pieszych.

§ 52. Naruszanie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej w kodeksie wykroczeń.

Rozdział XVIII.
ZASADY KORZYSTANIA ZE SKWERU PRZY UL. AUGUSTOWSKIEJ

§ 53. Skwer przeznaczony jest do wypoczynku.

§ 54. Na terenie skweru obowiązuje zakaz:

1) zaśmiecania terenu;

2) niszczenia roślinności i rozkopywania gruntu;

3) niszczenia urządzeń i innych elementów zabudowy skweru;

4) spożywania alkoholu, z wyjątkiem zorganizowanych imprez, na które zostało wydane pozwolenie wraz ze zgodą dotyczącą handlu alkoholem;

5) prowadzenia psów bez smyczy i bez kagańca;

6) handlu i usług bez zezwolenia;

7) zakłócania ciszy i naruszania porządku;

8) palenia ognisk oraz grilli, z wyjątkiem zorganizowanych imprez, na które zostały wydane pozwolenia;

9) jazdy wszelkimi pojazdami poza miejscami do tego wyznaczonymi; zakaz nie dotyczy pojazdów używanych przez służby porządkowe i ratunkowe oraz osoby piesze w rozumieniu art. 2 pkt 18 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rowerzystów z zachowaniem pierwszeństwa osób pieszych.

§ 55. Naruszanie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej w kodeksie wykroczeń.

Rozdział XIX.
ZASADY KORZYSTANIA Z PLACU BŁ. KS. MICHAŁA SOPOĆKI

§ 56. Plac przeznaczony jest do wypoczynku.

§ 57. Na terenie placu obowiązuje zakaz:

1) zaśmiecania terenu;

2) niszczenia roślinności i rozkopywania gruntu;

3) niszczenia urządzeń i innych elementów zabudowy placu;

4) spożywania alkoholu, z wyjątkiem zorganizowanych imprez, na które zostało wydane pozwolenie wraz ze zgodą dotyczącą handlu alkoholem;

5) prowadzenia psów bez smyczy i bez kagańca;

6) handlu i usług bez zezwolenia;

7) zakłócania ciszy i naruszania porządku;

8) palenia ognisk oraz grilli, z wyjątkiem zorganizowanych imprez, na które zostały wydane pozwolenia;

9) jazdy wszelkimi pojazdami poza miejscami do tego wyznaczonymi; zakaz nie dotyczy pojazdów używanych przez służby porządkowe i ratunkowe oraz osoby piesze w rozumieniu art. 2 pkt 18 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rowerzystów z zachowaniem pierwszeństwa osób pieszych.

§ 58. Naruszanie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej w kodeksie wykroczeń.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/117/11
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 20 czerwca 2011 r.

PLAN GRAFICZNY OKREŚLAJĄCY OBSZARY PARKÓW I SKWERÓW NA TERENIE BIAŁEGOSTOKU

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe