Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/83/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 21 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Suwałki oraz określenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 58 ust. 1, art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się odpłatność miesięczną za pobyt dziecka do 10 godzin dziennie w żłobku w kwocie 220 zł.

2. Ustala się odpłatność za dodatkowy wymiar opieki, przekraczający 10 godzin dziennie w wysokości 5 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki.

3. Ustala się maksymalną odpłatność dzienną za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości 6 zł.

§ 2. Rodzice (opiekunowie prawni), których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do korzystania ze świadczeń pieniężnych określonych w przepisach o pomocy społecznej (kryterium dochodowe), zwolnieni są częściowo od ponoszenia opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1 do wysokości 110 zł za każde dziecko.

§ 3. 1. Opłaty o których mowa w § 1 wnoszone są na rzecz Miasta Suwałki.

2. Szczegółowe zasady przyjmowania opłat od rodziców określa dyrektor żłobka w regulaminie organizacyjnym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe