Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/53/11 Rady Gminy Czeremcha

z dnia 14 czerwca 2011r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706), Rada Gminy Czeremcha uchwala, co następuje:

§ 1. Nauczycielom zajmującym stanowiska dyrektora, wicedyrektorów w zespół szkolno-przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Czeremcha obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych do wysokości określonej w poniższej tabeli.

Lp.

Stanowisko kierownicze

Obniżony tygodniowy wymiar zajęć

1.

dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego liczącego:
a) do 12 oddziałów
b) 13 i więcej oddziałów


6
4

2.

wicedyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego liczącego:
a) do 12 oddziałów
b) 13 i więcej oddziałów


16
15

§ 2. Obniżony wymiar zajęć, o którym mowa w § 1, dotyczy również nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono kierownicze stanowisko i obowiązuje tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono im zastępstwo.

§ 3. Jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora szkoły, w ramach posiadanych środków finansowych można zwolnić dyrektora od obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć, określonego w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

§ 4. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespole szkolno-przedszkolnym, można przydzielić godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie wyższym niż 2 godziny tygodniowo, chyba że z planów nauczania przedmiotu wynika potrzeba przydzielenia większej liczby godzin.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czeremcha.

§ 6. Traci moc uchwała Nr IV/44/03 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom szkół i przedszkola oraz zasad zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i obowiązuje od dnia 1 września 2011 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Nadzieja Sulima

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe