Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/112/11 Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 20 czerwca 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2011 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113) oraz art. 121 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r.Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 i Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz.228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz.1312, z 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 2009r. Nr 31, poz. 206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.402.250.769 zł, w tym dochody bieżące - 1.046.407.750 zł i dochody majątkowe - 355.843.019 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 991.083.424 zł,

2) dochody budżetu powiatu w wysokości 411.167.345 zł.

§ 2. Ustala się:

1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.672.449.895 zł, w tym wydatki bieżące - 1.038.662.016 zł i wydatki majątkowe - 633.787.879 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.137.560.189 zł,

b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 534.889.706 zł.

2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 443.932.741 zł, zgodnie z załacznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 270.199.126 zł, który pokrywa się:

a) przychodami pochodzącymi z zaciaganych kredytów w kwocie - 30.199.126 zł,

b) przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie - 240.000.000 zł,

2) przychody budżetu w wysokości 341.644.347 zł, rozchody w wysokości 71.445.221 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 96.214.689 zł, koszty - 97.534.489 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 23.618.933 zł, wydatki - 23.784.976 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się:

1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 120.253.269 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 94.486.480 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 19.917.900 zł,

c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 5.848.889 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 51.251.102 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 20.977.254 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 30.273.848 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pozyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżtu - w kwocie 80.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżtu - w kwocie 270.199.126 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) - w kwocie 71.445.221 zł,

4) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF - w kwocie 407.081.411 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/112/11
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 20 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.xls

Dochody budżetu miasta na 2011r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/112/11
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 20 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki budżetu miasta na 2011 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/112/11
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 20 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.xls

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2011


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/112/11
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 20 czerwca 2011 r.
Zalacznik4.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/112/11
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 20 czerwca 2011 r.
Zalacznik5.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/112/11
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 20 czerwca 2011 r.
Zalacznik6.xls

Plan przychodów i kosztow samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/112/11
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 20 czerwca 2011 r.
Zalacznik7.xls

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2011 r.


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/112/11
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 20 czerwca 2011 r.
Zalacznik8.xls

Dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe