Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/34/2011 Rady Gminy Mały Płock

z dnia 16 czerwca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. u . z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 213.733zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 145.256zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mały Płock na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 .

4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne stanowi załącznik nr 3.

5. Po dokonaniu powyższych zmian:

1) plan dochodów wynosi 13.273.829zł, w tym:

a) bieżące - 12.553.530zł

b) majątkowe - 720.299zł

2) plan wydatków wynosi 13.686.386zł, w tym:

a) bieżące - 12.584.431zł

b) majątkowe - 1.101.955zł

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 412.557zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 147.535zł, pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 w kwocie 234.121zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków 30.901zł

§ 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.872.889zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 1.460.332zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W Uchwale nr III/8/10 Rady Gminy Mały Płock z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mały Płock na rok 2011 w § 7 "Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:" zmienia się punkt numer 2 i 4, które otrzymują kolejno brzmienie:

2) "sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 381.656zł (pokryty przychodami z zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 147.535zł oraz pożyczkami z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w kwocie 234.121zł)"

4) "wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 234.121zł."

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Regina Boryszewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/34/2011
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 16 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Zmiana planu wydatków budżetu na 2011r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/34/2011
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 16 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mały Płock na 2011 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/34/2011
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 16 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.doc

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/34/2011
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 16 czerwca 2011 r.
Zalacznik4.doc

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe