Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 40/VIII/11 Rady Gminy Grajewo

z dnia 21 czerwca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113 /, art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2011 rok polegających na:

1)zwiększeniu dochodów o kwotę 263.841,00 zł i zmniejszeniu dochodów o kwotę 20.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2)zwiększeniu wydatków o kwotę 283.841,00 zł i zmniejszeniu wydatków o kwotę 40.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 16.826.957,00 zł, z tego:

1)dochody bieżące kwota 16.476.357,00 zł, w tym:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.865.983,00 zł,

- dotacje na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 622.769,00 zł,

2)dochody majątkowe kwota 350.600,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 17.141.497,00 zł, z tego:

1)wydatki bieżące kwota 16.434.857,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.865.983,00 zł,

- wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6.504,00 zł,

2)wydatki majątkowe kwota 706.640,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 70.640,00 zł

§ 3. Załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2011" przyjęty Uchwałą Nr 17/IV/10 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2011, zmieniony Uchwałą Nr 28/VI/11 Rady Gminy Grajewo z dnia 18 marca 2011 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 6 "Dotacje w 2011 roku" przyjęty Uchwałą Nr 17/IV/10 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2011 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Gardocki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/VIII/11
Rady Gminy Grajewo
z dnia 21 czerwca 2011 r.

DOCHODY - zwiększenia / zmniejszenia w

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Rodzaj dochodu

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan po zmianach

700

70005

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

własne

150.000,00

250.000,00

700

70005

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

własne

600,00

600,00

750

75011

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

własne

2,00

2,00

754

75416

0570

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

własne

1.000,00

1.000,00

756

75615

0310

Podatek od nieruchomości

własne

39.000,00

172.5000,00

756

75621

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

własne

7.998,00

11.998,00

900

90001

0830

Wpływy z usług

własne

- 20.000,00

5.000,00

900

90002

2440

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

własne

65.241,00

65.241,00

Razem

243.841,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 40/VIII/11
Rady Gminy Grajewo
z dnia 21 czerwca 2011 r.

WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Rodzaj wydatku

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianach

400

40002

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

własne

17 600,00

162 600,00

600

60016

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

własne

36 400,00

92 400,00

600

60016

4300

Zakup usług pozostałych

własne

25 000,00

88 220,00

710

71004

4300

Zakup usług pozostałych

własne

10 000,00

101000,00

710

71035

4300

Zakup usług pozostałych

własne

4 000,00

5 000,00

750

75023

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

własne

30 000,00

1100000,00

750

75023

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

własne

7 000,00

17 000,00

750

75023

4300

Zakup usług pozostałych

własne

20 000,00

80 000,00

750

75075

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

własne

3 000,00

8 000,00

801

80110

4300

Zakup usług pozostałych

własne

3 000,00

16 100,00

852

85213

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

własne

600,00

4 600,00

852

85216

3110

Świadczenia społeczne

własne

5 000,00

30 000,00

900

90002

4300

Zakup usług pozostałych

własne

65 241,00

179 141,00

900

90095

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

własne

35 000,00

123 000,00

900

90095

4270

Zakup usług remontowych

własne

5 000,00

19 000,00

921

92109

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

własne

-40 000,00

260 000,00

926

92695

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

własne

17 000,00

17 000,00

Razem:

243 841,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 40/VIII/11
Rady Gminy Grajewo
z dnia 21 czerwca 2011 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2011

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łącznekosztyfinansowe

Planowane wydatki

rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

dochody własne
jst

kredyty i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

801

80101

6050

Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Wierzbowie

2 369 651,00

357 700,00

257 700,00

100 000,00

Urząd Gminy Grajewo

2

900

90095

6060

Zakupkoparko-ładowarki na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego w ramach leasingu

444 900,00

80 000,00

23 160,00

56 840,00

Urząd Gminy Grajewo

3

900

90095

6060

Zakup skrapiarki na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego w ramach leasingu

78 000,00

20 000,00

20 000,00

Urząd Gminy Grajewo

4

900

90095

6060

Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego w ramach leasingu

170 600,00

30 000,00

30 000,00

Urząd Gminy Grajewo

5

900

90095

6060

Zakup rozsiewacza na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego w ramach leasingu

85 500,00

15 000,00

15 000,00

Urząd Gminy Grajewo

6

900

90095

6060

Zakup przyczepy na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego w ramach leasingu

70 000,00

15 000,00

15 000,00

Urząd Gminy Grajewo

7

700

70005

6060

Wykup gruntów

76 200,00

76 200,00

76 200,00

Urząd Gminy Grajewo

8

600

60016

6060

Zakup pługa do odśnieżania

10 100,00

10 100,00

10 100,00

Urząd Gminy Grajewo

9

900

90015

6050

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Boczki Świdrowo

18 524,00

15 000,00

15 000,00

Urząd Gminy Grajewo

10

926

92695

6050

Boisko w Rudzie - dokumentacja projektowa

17 000,00

17 000,00

17 000,00

Urząd Gminy Grajewo

Razem

3 340 475,00

636 000,00

221460,00

314 540,00

100 000,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 40/VIII/11
Rady Gminy Grajewo
z dnia 21 czerwca 2011 r.

Dotacje w 2011 roku

DOTACJE

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.

Podmiot dotowany

Dotacja celowa

Dotacja podmiotowa

Dotacja przedmiotowa

Lp.

Podmiot dotowany / zadanie

Dotacja celowa

Dotacja podmiotowa

Dotacja przedmiotowa

1

Gminna Biblioteka PublicznaGminy Grajewo z siedzibą w Rudzie

140.000,00

1

Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy

30.000,00

2

Gminny Ośrodek Kultury

260.000,00

4

Województwo Podlaskie

70.640,00

5

Województwo Podlaskie

750,00

6

Powiat Grajewo

5.754,00

Razem

77.144,00

400.000,00

Razem

30.000,00


Uzasadnienie

Po dokonanej analizie stopnia wykonania planu dochodów i wydatków budżetu gminy postanawia się wprowadzić następujące zmiany:
1) W planie finansowym Urzędu Gminy:
Dochody
- w rozdziale 70005 zwiększa się dochody z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 150.000,00 zł;
- w rozdziale 75011 zwiększa się dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 5% zrealizowanych dochodów o kwotę 2,00 zł;
- w rozdziale 75416 zwiększa się dochody z tytułu mandatów o kwotę 1.000,00 zł;
- w rozdziale 75615 zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 39.000,00 zł;
- w rozdziale 75621 zwiększa się dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 7.998,00 zł;
- w rozdziale 90002 zwiększa się dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy o kwotę 65.241,00 zł;

Wydatki
- w rozdziale 60016 zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę 61.400,00 zł;
- w rozdziale 71004 zwiększa się wydatki na opracowanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy o kwotę 10.000,00 zł;
- w rozdziale 71035 zwiększa się wydatki na utrzymanie cmentarzy powojennych (w tym na wykonanie drobnych napraw ogrodzeń) o kwotę 4.000,00 zł;
- w rozdziale 75023 zwiększa się wydatki na:
* wynagrodzenia osobowe o kwotę 30.000,00 zł; kwota zwiększenia pozwoli na zabezpieczenie w planie wydatków środków finansowych na wynagrodzenia pracowników do wysokości wynikających z umów o pracę;
* wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 7.000,00 zł;
* zakup usług pozostałych kwota 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w planie wydatków na opłaty za przesyłki listowe, moc cieplną, usługi serwisowe wykorzystywanego oprogramowania;
- w rozdziale 75075 zwiększa się wydatki na zakup materiałów związanych z promocją jst o kwotę 3.000,00 zł;
- w rozdziale 90002 zwiększa się wydatki w ramach usług pozostałych na realizację zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy finansowanego przyznanej dotacji o kwotę 65.241,00 zł; Termin realizacji zadania przewidziano do 31 października 2011 roku, natomiast rozliczenie finansowe przewidziane zostało na I kwartał 2012 roku; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska zakłada wcześniejsze uzyskanie refundacji tylko w przypadku niewykorzystania środków przez pozostałych beneficjentów;
- w rozdziale 90095 zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (w tym na zakup oleju opałowego do świetlic wiejskich i wykonanie stołów i ław do świetlicy w Przechodach i Kapicach) o kwotę 35.000,00 zł oraz na zakup usług remontowych kwota 5.000,00 zł;
- w rozdziale 92109 zmniejsza się dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 40.000,00 zł;
- w rozdziale 92695 zwiększa się wydatki w ramach wydatków inwestycyjnych na wykonanie dokumentacji projektowej boiska w Rudzie o kwotę 17.000,00 zł;
2) W planie finansowym Gminnego Zakładu Komunalnego
- w rozdziale 90001 zmniejsza się dochody z tytułu wpływów za odbiór odpadów płynnych kwota 20.000,00 zł; niskie wykonanie za okres 5 miesięcy w stosunku do planu związane z zaniechaniem świadczenia usług;
- w rozdziale 70005 zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży wyeksploatowanych składników majątkowych (uszkodzone kontenery) kwota 600,00 zł;
- w rozdziale 40002 zwiększa się wydatki na zakup materiałów z przeznaczeniem na zwiększone zużycie oleju napędowego kwota 17.600,00 zł;
3) W planie finansowym Gimnazjum w Danówku zwiększa się środki finansowe na zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przewozu młodzieży na zawody sportowe;
4) W planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się wydatki w ramach własnych środków na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 5.000,00 zł i opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 600,00 zł; Zmiana przepisów ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (art. 115) oraz ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (art. 128 ust. 2) nakładają obowiązek finansowania w wysokości 20% w ramach własnych środków w/w zadań.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe