Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/33/11 Rady Gminy Kuźnica

z dnia 21 czerwca 2011r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, zm. 2002 rok Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr. 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, nr 123 poz. 835, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonać zmiany planu dochodów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonać zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
§ 3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
§ 4. Zmienia się § 11 ust. 1 Uchwały Rady Gminy Kuźnica Nr IV/18/11 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu gminy na 2011 rok określający plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
§ 5. Zmienia się limity kredytów na 2011 rok określone w § 7 Uchwały Rady Gminy Kuźnica Nr IV/18/11 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu gminy na 2011 rok oraz upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z ich tytułu:
1. pokrycie przejściowego deficytu budżetowego - 300.000 zł.
2. pokrycie deficytu budżetowego - 750.647 zł.
3. na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów - 468.646 zł.
4. krótkoterminowy na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości - 376.556 zł.
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kuźnica.
Przewodniczący Rady Gminy Kuźnica
mgr Bohdan Garkowski
Załącznik nr 1
do uchwały Nr VII/33/11
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 21 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1
Załącznik nr 2
do uchwały Nr VII/33/11
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 21 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2
Załącznik nr 3
do uchwały Nr VII/33/11
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 21 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.doc

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2011 ROKU
Załącznik nr 4
do uchwały Nr VII/33/11
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 21 czerwca 2011 r.
Zalacznik4.doc

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2011 ROK
UZASADNIENIE
- w związku z rozstrzygniętym przetargiem na realizację inwestycji "Budowa wodociągu wiejskiego do zabudowań kolonijnych we wsi Kuścińce - Wołyńce w Gminie Kuźnica"zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 143.801 zł (zmiana załącznik Nr 1)
- w związku z rozstrzygniętym przetargiem na realizację inwestycji "Budowa wodociągu wiejskiego do zabudowań kolonijnych we wsi Kuścińce - Wołyńce w Gminie Kuźnica"zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 242.258 zł (zmiana załącznik Nr 2 i 3)
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe a zmniejsza na zakupie usług pozostałych w związku z zapłatą za nadzór inwestorski nad zadaniami drogowymi - 22 zł.
- zwiększa się plan wydatków na zadaniu "Dokumentacja wodociągowa Popławce" z powodu wzrostu stawki podatku VAT - 1.000 zł (zmiana załącznik Nr 2 i 3)
- zwiększa się plan wydatków na realizację inwestycji "Bodowa odcinka ulicy Podlipskiej w Kuźnicy" o kwotę - 8.080 zł (zmiana załącznik Nr 2 i 3)
- wprowadza się plan wydatków na realizację inwestycji "Bodowa odcinka ulicy przy starej szkole w Kuźnicy" w kwocie - 45.721 zł (zmiana załącznik Nr 2 i 3)
- wprowadza się plan wydatków na realizację inwestycji "Asfaltowanie ulicy Topolowej" w kwocie - 43.656 zł (zmiana załącznik Nr 2 i 3)
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe