Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/39/11 Rady Gminy Nowy Dwór

z dnia 24 czerwca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorzadzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz.1055,Nr 116 poz. 1203 :Nr 167 poz. 1759 z 2005r Nr 172 poz. 1441 z 2006r Nr 17 poz. 128, Nr175 poz. 1457 i Nr 181 poz. 1337 z 2007r nr 48 poz. 327,Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 roku Nr 180 poz 1111 Nr 223, poz. 1458, z 2009r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r., Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 z 2011 Nr 21,poz. 113, Nr 117, poz. 679)) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U.Nr 157 poz. 1240 , z 2010 r Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620 i Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578 Nr 257 poz. 1726) Rada Gminy Nowy Dwór uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 20 000 zł, Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 § 6059 o - 20 000 zł Z tytułu zmniejszenia wydatków na zadanie - Przebudowa wraz z rozbudową stacji wodociągowej w Nowym Dworze.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę - 20 000 zł ,Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 § 6620 o - 20 000 zł. Jako dotacja celowa przekazana dla Powiatu Sokólskiego na dofinansowanie dokumentacji kosztorysowej na przebudowę dróg powiatowych w Gminie Nowy Dwór.

§ 3. Aktualny plan budżetu po zmianach: Dochody - 7643 818 zł w tym: - bieżące - 6 664 189 - majatkowe - 979 629 zł. Wydatki - 8 141 318 zł w tym: - biezace- 6 631 961 zł - majątkowe - 1 509 357 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Kalenik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe