Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 37/VI/11 Rady Gminy Zambrów

z dnia 27 czerwca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679) oraz art. 211, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienić plan dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienić plan wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienić plan finansowy dochodów na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienić plan finansowy wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: 21.868.858,00 zł;

2) plan wydatków ogółem: 23.722.723,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 37/VI/11
Rady Gminy Zambrów
z dnia 27 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.rtf

Plan dochodów na 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 37/VI/11
Rady Gminy Zambrów
z dnia 27 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.rtf

Plan wydatków na 2011 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 37/VI/11
Rady Gminy Zambrów
z dnia 27 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.rtf

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 37/VI/11
Rady Gminy Zambrów
z dnia 27 czerwca 2011 r.
Zalacznik4.rtf

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe