Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 30/2011 Wójta Gminy Sidra

z dnia 27 czerwca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podst. art.18 ust 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ,z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806, z 2003r.Nr 80 , poz. 717 i Nr 162 , poz.1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 , poz. 1203 i Nr 167 , poz. 1759 , z 2005 r.Nr 172 , poz. 1441 i Nr 175 , poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 , poz. 128 i Nr 181 ,poz. 1337 , z 2007 r. Nr 48 , poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 , poz. 1218, z 2008 r Nr 180 , poz. 1111 , Nr 223 , poz. 1458 oraz z 2009 r Nr 52, poz. 420 i Nr 157, po. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,poz. 230 i Nr 106,poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 , poz. 113 ) oraz art.211 , art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r Nr 28,poz.146, Nr 96, poz. 620 Nr 123, poz.835 i Nr 152, poz.1020 ) zarządza się, co nastepuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych własnych w nastepujący sposób:

1) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 4 500 zł w tym :

a) Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810 rezerwa ogólna o kwotę 4 000 zł ;

b) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85295 Pozostała działalność § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 500 zł ;

2) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 4 500 zł w tym :

a) Dział 801 oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 4 000 zł ;

b) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85295 Pozostała działalność § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 500 zł ;

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) Plan dochodów ogółem : 9 046 360 zł ;

2) Plan wydatków ogółem : 10 082 224 zł ;

3) Deficyt budżetowy w kwocie 1 035 864 zł , zostanie pokryty z następujących źródeł :

a) Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 235 864 zł

b) Zaciągniętych kredytów w kwocie 800 000 zł ;

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku do Zarządzenia .

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

Wójt


Jan Hrynkiewicz


Załącznik do Zarządzenia Nr 30/2011
Wójta Gminy Sidra
z dnia 27 czerwca 2011 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy.

Do § 1 . Kwota 4 000 zł z rezerwy ogólnej została przeznaczona na zakup usług remontowych do Szkoły Podstawowej w Sidrze w związku z koniecznością przeprowadzenia pilnego remontu szkoły . Kwotę 500 zł w dziale Pomoc społeczna przesunięto między paragrafami z przeznaczeniem na sfinansowanie posiłków dla osób potrzebujących .

Wójt


Jan Hrynkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe