Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 38/11 Wójta Gminy Narewka

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr123, poz.835, Nr152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726) oraz § 11 Uchwały Nr III/7/10 Rady Gminy Narewka z dnia 30.12.2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2011, zarządzam co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków w ramach działu zgodnie z załącznikiem .

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 14.639.782 zł w tym:

- dochody bieżące : 10.694.768 zł

- dochody majątkowe: 3.945.014 zł

2) wydatki ogółem : 16.259.664 zł w tym:

- bieżące : 10.001.583 zł

- majątkowe: 6.258.081 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


mgr Mikołaj Pawilcz


Załącznik do Zarządzenia Nr 38/11
Wójta Gminy Narewka
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2011r.

Rodzaj zadania: własne

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

1 877 035

0

1 877 035

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

70 000

0

70 000

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

0

3 000

3 000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 000

2 000

5 000

4300

Zakup usług pozostałych

50 000

-5 000

45 000

75095

Pozostała działalność

98 764

0

98 764

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500

500

1 000

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

5 000

-1 000

4 000

4410

Podróże służbowe krajowe

0

500

500

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

208 864

0

208 864

75412

Ochotnicze straże pożarne

202 364

-2 500

199 864

4270

Zakup usług remontowych

10 000

-2 500

7 500

75495

Pozostała działalność

5 500

2 500

8 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 500

2 500

8 000

852

Pomoc społeczna

1 582 643

0

1 582 643

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

821 308

-1 820

819 488

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000

-1 000

0

4410

Podróże służbowe krajowe

500

-300

200

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

800

-520

280

85295

Pozostała działalność

48 400

1 820

50 220

3110

Świadczenia społeczne

48 400

1 324

49 724

4300

Zakup usług pozostałych

0

496

496

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

130 971

0

130 971

85395

Pozostała działalność

130 971

0

130 971

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

6 536

-196

6 340

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 153

-34

1 119

4127

Składki na Fundusz Pracy

1 040

-31

1 009

4129

Składki na Fundusz Pracy

183

-5

178

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

46 280

230

46 510

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

8 167

41

8 208

4307

Zakup usług pozostałych

33 174

-3

33 171

4309

Zakup usług pozostałych

5 855

-2

5 853

Razem własne:

15 329 766

0

15 329 766

Ogółem:

16 259 664

0

16 259 664

W celu właściwej realizacji zadań dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków w ramach działu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe