Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/35/11 Rady Gminy Nowy Dwór

z dnia 24 czerwca 2011r.

w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r., Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 z 2011 Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679) oraz art.6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2010r. Dz. U. Nr 95 poz. 613; zm. z 2010 Dz. U. Nr 96 poz.620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475), art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825; zm. z 2007r. Dz.U. Nr 109, poz. 747; zm. z 2008r. Dz.U. Nr 116, poz.730, Nr 237, poz. 1655; zm. z 2009r. Dz.U. Nr 56, poz. 458; zm. z 2010 Dz.U. Nr 96 poz.620, Nr 226 poz. 1475), art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; zm. z 2005r. Dz.U. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz.1365, Nr 179, poz. 1484; zm. z 2006r. Dz.U. Nr 245, poz. 1775, Nr 249,poz. 1825; zm. z 2008r. Dz.U. Nr 116, poz. 730; zm. z 2009r. Dz.U. Nr 56, poz. 458; zm. z 2010 Dz.U. Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475) oraz art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz.727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199; zm. z 2006r. Dz.U. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz.708, Nr 217, poz.1590, Nr 225, poz. 1635; zm. z 2007r. Dz.U. Nr 105, poz. 721, Nr 120 poz. 818, Nr 192, poz. 1378; zm. z 2008r. Dz.U. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz.888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1316 i poz. 1320; zm. z 2009r. Dz.U. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 180 poz. 1109, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213 poz. 1652, Nr 216 poz. 1676 Nr 131 poz. 1075, Nr 157 poz. 1241, zm. z 2010 r. Dz.U. Nr 57 poz. 355, Nr 40 poz. 230, Nr 127 poz. 858, Nr 142 poz. 961, Nr 197 poz. 1306, Nr 197 poz. 1306, Nr 182 poz. 1228; zm. z 2011r. Dz.U. Nr 34 poz. 173) Rada Gminy Nowy Dwór uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, należnych od osób fizycznych, w drodze inkasa, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do należności podatkowych objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym, o którym mowa w art. 6c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825; zm. z 2007r. Dz.U. Nr 109, poz. 747; zm. z 2008r. Dz.U. Nr 116, poz.730, Nr 237, poz. 1655; zm. z 2009r. Dz.U. Nr 56, poz. 458; zm. z 2010 Dz.U. Nr 96 poz.620, Nr 226 poz. 1475).

§ 2. Określa się inkasentów dla poszczególnych sołectw w załączniku do niniejszej uchwały. Zarządzenie poboru podatków i należności pieniężnych w drodze inkasa nie wyklucza osobom zobowiązanym do ich uiszczenia, możliwości bezpośredniej wpłaty na rachunek bankowy Urzędu Gminy Nowy Dwór lub w kasie tego urzędu .

§ 3. Ustala się inkasentom wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10% od sumy zainkasowanej i wpłaconej w terminie na konto bankowe Urzędu Gminy Nowy Dwór.

§ 4. Umocowanie inkasenta automatycznie wygasa z chwilą zaprzestania pełnienia funkcji sołtysa lub pisemnego zrzeczenia.

§ 5. Wyznacza się inkasentom terminy płatności pobranych podatków oraz rozliczenia z pobranych kwitariuszy do 3 dni następujących po dniu, w którym zgodnie z przepisami podatkowymi wpłata powinna nastąpić.

§ 6. Wypłata wynagrodzenia o którym mowa w §3, powinna nastąpić do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło rozliczenie inkasenta, na wskazany rachunek bankowy.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Dwór.

§ 8. Traci moc uchwała Nr V /39/ 07 Rady Gminy Nowy Dwór z dnia 2 kwietnia 2007r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów , terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso .

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Kalenik

Załącznik do Uchwały Nr NR VII / 35 / 11
Rady Gminy Nowy Dwór
z dnia 24 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe