Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 44/VI/11 Rady Gminy Zambrów

z dnia 27 czerwca 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zambrów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498, Nr 249, poz.1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 99, poz. 569) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zambrów, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 34/V/11 Rady Gminy Zambrów z dnia 11 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz Woj. Podl. Nr 114, poz. 1311):

1) § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie: "§ 1 ust. 6. Wnioski wraz załącznikami będą przyjmowane w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca każdego roku w Sekretariacie Urzędu Gminy Zambrów, pokój Nr 1. W roku 2011 wnioski będą przyjmowane w terminie do 31 sierpnia."

2) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "§ 3 ust. 1 . Wnioskujący na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków może uzyskać dotację w wysokości 50% udokumentowanych poniesionych kosztów brutto, jednak nie więcej niż 4.000,00 zł."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe