Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/73/11 Rady Gminy Gródek

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gródek w sprawie określenia zasad poboru w drodze inkasa podatków lokalnych na terenie gminy Gródek, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia przysługującego inkasentom z tego tytułu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, 2011 r. Nr 117, poz. 679), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.z 2010 r. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, 2011 r. Nr 102, poz., 584), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825, 2007 r. Nr 109, poz. 747, 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, 2009 r. Nr 56, poz.458, 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz.1475), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, 2005 r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz.1365, Nr 179, poz.1484, 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, 2008 r. Nr 116, poz. 730, 2009 r. Nr 56, poz.458, 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz.1475) w związku z art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199, 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635, 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 225, poz. 1671, 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz.362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz. 1676, 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz.1131, Nr 182, poz.1228, Nr 197, poz.1306, 2011 r. Nr 34, poz. 173) Rada Gminy Gródek uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/58/11 Rady Gminy Gródek z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad poboru w drodze inkasa podatkow lokalnych na terenie gminy Gródek, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia przysługującego inkasentom z tego tytułu (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 160, poz. 1852) uchyla się § 7.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe