Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/31/11 Rady Gminy Jasionówka

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 475, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 12, poz. 584) i art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się nastepujące wzory:

1) wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVII/93/08 Rady Gminy Jasionówka z 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych zmieniona Uchwałą Nr XIX/112/09 Rady Gminy Jasionówka z dnia 27 lutego 2009 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady


Adam Kłubowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/31/11
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

Przewodniczący Rady


Adam Kłubowicz


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/31/11
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości

Przewodniczący Rady


Adam Kłubowicz


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/31/11
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Wzór deklaracji na podatek rolny

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe