Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr 2/11 Starosty Kolneńskiego

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Kolnie

Tekst pierwotny

Zgodnie z art. 44 c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123 poz. 776 z późn. zm.) i § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2003, Nr 62 poz. 560 ze zm.)

informuje się

o możliwości zgłaszania kandydatów przez organizacje pozarządowe, fundacje i jednostki samorządowe do Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Kolnie w terminie do dnia 15 lipca 2011r. w celu uzupełnienia składu Rady. Zgłoszeń kandydatów, z podaniem imienia, nazwiska, miejsca zatrudniania lub pełnionej funkcji kandydata należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69.

Starosta Kolneński


Henryk Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe