Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia 5 maja 2011r.

w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Samorządowych prowadzonym przez Gminę Krynki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008r Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675; z 2011r. Nr 21, poz.113), art. 30 ust.6, art. 49 ust. 2 i art. 54 ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz.1238, Nr 191, poz.1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Samorządowych prowadzonym przez Gminę Krynki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVII/150/09 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Samorządowych prowadzonym przez Gminę Krynki (Dz. U. Woj. Podlaskiego Nr 16, poz. 315).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady


Alicja Tryzna

Załącznik do Uchwały Nr V/33/2011
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia 5 maja 2011 r.
Zalacznik1.doc

REGULAMIN

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe