Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/39/11 Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 31 maja 2011r.

w sprawie warunków przyznawania, odpłatności trybu ich pobierania i zwolnień z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11 oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241, Nr 202, poz.1551, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 65, poz. 554, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842) uchwala się, co następuje:

§ 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest jej pozbawiona.

§ 2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być również przyznane osobom samotnie gospodarującym i osobom w rodzinie, którzy wymagają pomocy innych osób, a rodzina a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni , zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

§ 3. Przyznanie usług wymienionych w § 1 i § 2 powinno być poprzedzone wywiadem środowiskowym oraz zebraniem niezbędnych dokumentów uzasadniających konieczność ich przyznawania.

§ 4. Usługi opiekuńcze obejmują:

1) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych;

2) opiekę higieniczną;

3) zaleconą przez lekarza pielęgnację;

4) w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem;

5) inne czynności wynikające z potrzeb podopiecznych.

§ 5. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

§ 6. Osoby korzystające z usług ponoszą odpłatność w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej według niżej podanej tabeli:

1) osoby samotne i samotnie gospodarujące:

Dochód na osobę w stosunku do dochodu określonego w art.8 ust. 1 ustawy wvrażony w %

Wysokość opłaty w % ustalona do ceny usług dla osób samotnych

Wysokość opłaty w % ustalona do ceny usługi dla osób samotnie gospodarujących posiadających rodzinę

Do 100%

0

0

101-150

10

15

151-200

15

20

201-250

25

40

251-300

50

80

301

100

100

2) osoby w rodzinie:

Dochód na osobę w stosunku do dochodu określonego w art.8 ust. 1 wyrażony w %

Wysokość odpłatności w stosunku kosztu usług wyrażona w %
do

Do 100%

0

101-150

15

151-200

25

201-250

40

251-300

50

301-400

80

401 i powyżej

100

§ 7. Kwoty przedstawione w tabeli w §6 podlegają waloryzacji zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi w ustawie o pomocy społecznej.

§ 8. Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są wpłacane na konto Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szepietowie do ostatniego dnia miesiąca (z dołu).

§ 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za korzystanie z usług, można częściowo lub całkowicie zwolnić ją z ponoszenia opłat na czas określony, zwłaszcza ze względu na:

1) długotrwałą chorobę;

2) nadmierne wydatki z przyczyn losowych;

3) znaczne wydatki na leki.

§ 10. Traci moc uchwała Nr XVIII/139/04 Rady Gminy Szepietowo z dnia 29 grudnia 2004 roku ww sprawie warunków przyznawania, odpłatności, trybu ich pobierania i zwolnień z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

§ 11. Decyzje wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zachowują moc do dnia ich wygaśnięcia, nie dłużej jednak jak do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Moczydłowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe