Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/39/2011 Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia 16 czerwca 2011r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Rudaki i Nietupa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 3 i art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111; Nr 223, poz.1458 ; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 Nr 21, poz. 113 ) oraz § 8 ust.1 pkt 2 Statutu Gminy Krynki ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009 Nr 104, poz. 1151 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowdzić konsultacje z mieszkańcami sołectwa Rudaki w sprawie likwidacji sołectwa i przyłączenia wsi Rudaki do Sołectwa Łosiniany.

2. Postanawia się przeprowdzić konsultacje z mieszkańcami sołectwa Nietupa w sprawie likwidacji sołectwa i przyłączenia wsi Nietupa do Sołectwa Szaciły.

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowdzone na zebraniu mieszkańców sołectwa zwołanym przez Burmistrza Krynek.

§ 3. 1. Zasady i tryb przeprowdzenia konsultacji określa załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Wzór karty konsultacyjnej do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Wynik konsultacji jest uwzględniony przez Radę Miejską , jeżeli za propozycją opowiedziała się więcej niż połowa mieszkańców biorących udział w konsultacjach.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Krynek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Alicja Tryzna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/39/2011
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia 16 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Zasady i tryb konsultacji

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/39/2011
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia 16 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.doc

WZÓR KARTY

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe