Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/42/2011 Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia 16 czerwca 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Samorządowych prowadzonym przez Gminę Krynki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008r Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675; z 2011r. Nr 21, poz.113), art. 30 ust.6, art. 49 ust. 2 i art. 54 ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz.1238, Nr 191, poz.1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) uchwala się co następuje:

§ 1. W regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Samorządowych prowadzonym przez Gminę Krynki wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule regulaminu po wyrazach "szczegółowy sposób obliczania" dodaje się " i wypłacania",

2) w § 1 ust. 2 pkt 3 po wyrazach "wysokość i warunki" dodaje się "wypłacania, tryb i kryteria",

3) skreśla się § 6,

4) skreśla się § 7,

5) skreśla się § 9 ust. 1 pkt 3,

6) skreśla się § 13,

7) skreśla się § 16 ust. 2,

8) § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:" Nauczycielom przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych warunkach określonych w § 8 i § 9 rozporzadzenia, w wysokości 1% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy, za jedną godzinę prowadzenia:

a) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych,

b) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego,

c) indywidualnych zajęć prowadzonych z dziećmi i młodzieżą, których stan zdrowia z powodu stanów chorobowych, o których mowa w § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 roku w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia ( Dz.U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy oraz prowadzenia indywidualnych zajęć z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ( Dz. U. Nr 139, poz. 1328 ).

9) skreśla się § 17 ust. 3,

10) § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:" W przypadku nagrody Burmistrza jej wysokość ustala się od 500,-zł do 2.000,-zł",

11) w § 20 ust. 4 po wyrazach " na zakończenie roku szkolnego lub" dodaje się " z okazji",

12) skreśla się § 22 ust. 1 pkt 1,

13) skreśla się § 22 ust. 1 pkt 2,

14) skreśla się § 22 ust. 2 pkt 2,

15) skreśla się § 22 ust. 2 pkt 3,

16) skreśla się § 26 pkt 2,

17) skreśla się § 26 pkt 3,

18) w § 29 ust.3 skreśla się wyrazy: " i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu".

§ 2. Powyższe zmiany do regulaminu zostały uzgodnione z Oddziałem Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sokółce.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Alicja Tryzna

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe