Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/107/11 Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 20 czerwca 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) w związku z art. 37 ust. 4, art. 68 ust. 1 pkt 8 oraz art. 73 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVII/743/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 186, poz. 2321) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. 1) Pierwsze opłaty z tytułu użytkowania wieczystego obniża się o 10%, jeżeli nieruchomość gruntowa została wpisana do rejestru zabytków;

2) Opłaty roczne, dla których ustalona została 3% stawka obniża się o 10%, jeżeli nieruchomość gruntowa została wpisana do rejestru zabytków.";

2) w § 4 po ust.6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. W przypadku sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209a ustawy wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty - w wysokości 90%.";

3) w § 5 pkt 4) otrzymuje brzmienie:

"4) w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209a ustawy - w wysokości

90 %";

4) w § 9:

a) w ust. 1 po pkt 2) dodaje się pkt 3) w brzmieniu:

"3) gestorom sieci w celu naprawy, konserwacji, przebudowy i właściwej eksploatacji urządzeń infrastruktury technicznej, znajdujących się na nieruchomości przeznaczonej do zbycia",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ustanowienie odpłatnego użytkowania w trybie bezprzetargowym na rzecz podmiotów wymienionych w ust. 1 pkt 1) i 2) wymaga opinii właściwych komisji Rady Miejskiej Białegostoku.",

c) skreśla się ust. 3;

5) skreśla się § 10.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe