Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 27 czerwca 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493; z 2009 r. Dz. U. Nr 206 poz. 1589, z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz 146, Nr 125 poz. 842) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Szepietowo oraz ustala szczegółowe warunki jego funkcjonowania w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VI/38/11 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Moczydłowski


Załącznik do Uchwały Nr VII/46/11
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 27 czerwca 2011 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Szepietowo raz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Zespół Interdyscyplinarny Gminy Szepietowo, zwany dalej "Zespołem", działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz.842). Zadania zespołu określa ustawa.

§ 2. Zespół realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz w ramach realizacji założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzi:

1) przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szepietowie

2) przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szepietowie

3) przedstawiciel Posterunku Policji w Szepietowie

4) przedstawiciel Praktyki Lekarza Rodzinnego w Szepietowie

5) przedstawiciel Zespołu Kuratorskiego Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem

6) dwóch przedstawicieli placówek oświatowych z terenu Gminy Szepietowo

2. Członków Zespołu powołuje Burmistrz Szepietowa spośród przedstawicieli poszczególnych instytucji/jednostek wskazanych imiennie przez osoby kierujące tymi instytucjami/jednostkami.

Rozdział 2.
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu.

§ 4. Przedstawiciele poszczególnych instytucji/jednostek wchodzących w skład Zespołu zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące tymi instytucjami/jednostkami.

§ 5. Skład Zespołu ustala odrębnym zarządzeniem Burmistrz Szepietowa, powołując Zespół Interdyscyplinarny gminy Szepietowo.

§ 6. Każdy członek Zespołu, przed udziałem w pierwszym posiedzeniu, składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy w Zespole.

§ 7. Członek Zespołu może zostać odwołany w trybie natychmiastowym, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji, uzyskanych w ramach działania w Zespole mocą zarządzenia Burmistrza Szepietowa.

§ 8. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz Szepietowa.

§ 9. 1. Przewodniczący Zespołu zostaje wybrany na pierwszym posiedzeniu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

2. Przewodniczący zostaje wybrany na czas określony, na okres trzech lat.

3. O wyborze przewodniczącego zespołu zostaje pisemnie powiadomiony Burmistrz Szepietowa.

4. Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie:

1) rezygnacji złożonej na piśmie;

2) uzasadnionego pisemnego wniosku, któregokolwiek z członków Zespołu - odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów;

3) uzasadnionego, pisemnego wniosku Burmistrza Szepietowa.

Rozdział 3.
Warunki funkcjonowania Zespołu.

§ 10. Członkowie Zespołu działają na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Szepietowa, a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład, zaś w przypadku pracowników samorządowych Gminy Szepietowo - wskazanych przez Burmistrza.

§ 11. Członkowie Zespołu wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

§ 12. Zakres zadań realizowanych przez członków ujęty zostanie w porozumieniach zawartych pomiędzy Burmistrzem Szepietowa a instytucjami/jednostkami.

§ 13. Za obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu odpowiedzialny jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szepietowie.

§ 14. Posiedzenia Zespołu, odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 15. Z każdego posiedzenia Zespołu zostaje sporządzony protokół zawierający: listę obecności, tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia.

§ 16. Posiedzenia Zespołu organizowane są w Urzędzie Miejskim w Szepietowie. Mogą być również organizowane w siedzibach poszczególnych instytucji/jednostek, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu.

§ 17. Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu jest obowiązkowe.

Rozdział 4.
Postanowienie końcowe

§ 18. Zmiana trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Szepietowo oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania wymaga odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe