reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/40/11 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 17 czerwca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d,e i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) i art. 211 ust.1 , art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 200 000 zł zgodnie z § 6 do niniejszej uchwały

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 515 404 zł zgodnie z § 7 do niniejszej uchwały

3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 26 641 zł zgodnie z § 8 do niniejszej uchwały

§ 2. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 16 195 718 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 14 751 631 zł

- dochody majątkowe w wysokości 1 444 087 zł

§ 3. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 16 695 160 zł , z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 14 682 241 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 2 012 919 zł

§ 4. Dochody budżetu Gminy w wysokości 510 374 zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie ( w wysokości 510 374 zł ) zaciągniętych w 2010 roku.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 009 816 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 809 816 zł roku oraz wolnymi środkami w wysokości 200 000 zł

§ 6. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 200 000 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

756

75615

0310
własne

200 000

Zwiększenie planu dochodów bieżących o podatek od nieruchomości od osób prawnych

Razem

200 000

§ 7. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 515 404 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

600

60016

6050
własne

246 000

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w związku z realizacją inwestycji drogowych: drogi w miejscowościach: Wroceń , Smogorówka Goniądzka

600

60016

4300
własne

60 000

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych w ramach wydatków przeznaczonych na utrzymanie bieżące dróg gminnych

750

75023

4300
własne

20 000

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych w ramach wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie urzędu

750

75056

4170
3020
zlecone

261
1 124

Zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z prowadzonym spisem powszechnym

750

75095

4210
4300
własne

10 000
2 000

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych w ramach wydatków pozostałej działalności urzędu

801

80101

4210
własne

45 959

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup opału w szkołach podstawowych

852

85205

4410
własne

250

Zwiększenie planu wydatków bieżących na wypłacenie kosztów podróży służbowych w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

852

85213

4130
Własne

1 750

Zwiększenie planu wydatków bieżących na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

852

85216

3110
własne

19 000

Zwiększenie planu wydatków bieżących na świadczenia społeczne w zakresie wypłacania zasiłków stałych

854

85415

3260
własne

860

Zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów

900

90001

6050
własne

60 000

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w związku z wykonaniem dokumentacji kosztorysowej w związku z planowaną realizacją inwestycji pn." Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Goniądz"

921

92109

4210
własne

10 000

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup wyposażenia w świetlicach i klubach wiejskich

921

92109

2910
4560
własne

32 200
6 000

Zwiększenie planu wydatków bieżących w związku ze zwrotem dotacji oraz odsetek w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE

Razem

515 404

§ 8. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 26 641 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

750

75056

4110
4120
zlecone

1 192
193

Zmniejszenie planu wydatków bieżących związanych z prowadzonym spisem powszechnym

754

75495

6050
własne

17 237

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w związku z rezygnacją z inwestycji wdrażania usług elektronicznych dla ludności woj. podlaskiego /rezygnacja z projektu/

757

75704

8020
własne

7 769

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji

852

85205

4170
własne

250

Zmniejszenie planu wydatków bieżących na wypłacenie wynagrodzeń bezosobowych w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Razem

26 641

§ 9. Zgodnie z Uchwałą Nr III/12/10 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 29.12.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2011 paragraf 8 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 809 816 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1 213 512 zł

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 421 713 zł.

§ 10. Zgodnie z Uchwałą Nr III/12/10 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 29.12.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2011 paragraf 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na :

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 809 816 zł ,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1 213 512 zł,

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 421 713 zł

§ 11. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2011 roku oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 12. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 2 223 328 zł , oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1 723 886, z tego spłata pożyczek na wyprzedające finansowanie w wysokości 510 374 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Goniądzu


Piotr Gabriel Haffke


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/40/11
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 17 czerwca 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 r. / w

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe
Dotychczas poniesione wydatki

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
Programu

rok budżetowy 2011
(8+9+10+11

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
art.5 ust.1 pkt 2 i 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

010

01010

6050

Dokumentacja na wykonanie wodociągowania na terenie Gminy Goniądz

197 000

197 000

197 000

Urząd Miejski w Goniądzu

2

600

60016

6050

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach : Wroceń Smogorówka Goniądzka, Łazy, Kramkówka Mała, Owieczki ,Dawidowizna na lata 2011-2014 - 2 000 000 zł

Urząd Miejski w Goniądzu

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wroceń - 1860 moraz sporządzenie podziału działek

562 390

562 390

60 390

502 000

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smogorówka Goniądzka w kierunku Mociesz- ok. 1 km

244 000

244 000

244 000

Urząd Miejski w Goniądzu

Przebudowa chodników przy ulicach gminnych w Goniądzu

25 000

25 000

25 000

Urząd Miejski w Goniądzu

Dokumentacja na drogi gminne

50 000

50 000

50 000

Urząd Miejski w Goniądzu

3.

630

63003

6059
6057

Zagospodarowanie terenu Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu w tym uporządkowanie i urządzenie plaży , budowa placu zabaw dla dzieci oraz miejsc wypoczynku i spotkań osobom korzystającym z kąpieli, spływów i innych atrakcji Ośrodka - 2011 rok

280 994
13 342

267 652

95 736

171 916*

Urząd Miejski w Goniądzu

4

754

75495

6050

Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej z publicznymi punktami dostępu do Internetu na terenie gmin: Mońki, Knyszyn, Goniądz, Jaświły
Lata 2011-2012

1 292 836

13 690

13 690

Urząd Miejski w Goniądzu

5

754

75495

6050

"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" ,
Lata 2011-2013

165 756

69 849

6 033

63 816

Urząd Miejski w Goniądzu

6

900

90001

6050

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Goniądz

60 000

60 000

60 000

7

900

90004

6050

Rewitalizacja Starego i Nowego Rynku w Goniądzu
Lata 2009-2013

83 540
8 540

75 000

75 000

Urząd Miejski w Goniądzu

8

926

92601

6057
6059

Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Goniądzu- I etap budowa boiska wielofunkcyjnego - 2011 rok

406 338

406 338

156 541

249 797*

Urząd Miejski w Goniądzu

Razem

3 367 854

1 970 919

739 390

809 816

421 713

Poz. 3.Projekt pn." Zagospodarowanie terenu Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu w tym uporządkowanie i urządzenie plaży , budowa placu zabaw dla dzieci oraz miejsc wypoczynku i spotkań osobom korzystającym z kąpieli, spływów i innych atrakcji Ośrodka" realizacja inwestycji z dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,Oś.4 Leader , kwota dofinansowania 171 916 zł

Poz. 4. Projekt pn." Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej z publicznymi punktami dostępu do Internetu na terenie gmin: Mońki, Knyszyn, Goniądz, Jaświły". Projekt współfinansowany z RPOWP na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV - Społeczeństwo Informacyjne. Realizacja w latach 2011-2012. W roku 2011 planowana kwota 13 690 zł , w 2012 roku realizacja na kwotę 1 279 146 zł , z tego dofinansowanie w wysokości 1 098 910 zł , środki własne 180 236 zł.

Poz. 5. Projekt pn." - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" .Realizacja w latach 2011-2013, realizacja ze środków własnych, w 2011 roku - 69 849 zł , w 2012 roku - 52 313 zł , w 2013 r. - 43 594 zł . Dochody z dofinansowania projektu zostaną wprowadzone do budżetu w momencie podpisania umowy o dofinansowanie.

Poz. 7. Projekt pn." Rewitalizacja Starego i Nowego Rynku w Goniądzu. Planowana realizacja w latach 2009-2013.Wykonanie dokumentacji w 2011 roku na 75 000 zł , planowane wykonanie inwestycji w 2013 roku.

Poz.8 Projekt pn." Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Goniądzu- I etap budowa boiska wielofunkcyjnego" realizacja inwestycji z dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,Oś.4 Leader , kwota dofinansowania 249 797 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej w Goniądzu


Piotr Gabriel Haffke


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/40/11
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 17 czerwca 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2008 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

2 223 328

1.

Kredyty

§ 952

2 023 328

2.

Pożyczki

§ 952

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

200 000

Rozchody ogółem:

1 723 886

1.

Spłaty kredytów

§ 992

1 213 512

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

510 374

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

Przewodniczący Rady Miejskiej w Goniądzu


Piotr Gabriel Haffke

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Frątczak

Doświadczony coach i trener biznesu, menedżer z dyplomem MBA. Ekspert w CEO Solutions. Akredytowany trener w Ernst &Young Academy of Business.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama