reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/37/11 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 27 czerwca 2011r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu miasta o kwotę 57.425 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 58.425 zł (wydatki bieżące o 57.425 zł, wydatki majątkowe o 1.000 zł),

- dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków majątkowych o kwotę 54.000 zł.

§ 3. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu miasta w wysokości 2.851.499 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 2.850.499 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 1.000 zł.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.151.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.299.501 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.850.499 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.149.501 zł.

§ 7. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto w kwocie 220.278 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 780.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 707.897 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 100.000 zł na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 168.000 zł i wydatki w kwocie 840.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Objaśnienia zmian budżetu miasta stanowią załącznik Nr 5.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.850.499 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.149.501 zł.

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których relizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie, wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączenim rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;

6) przekazania kierownikowi samorządowego zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 150.000 zł;

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 71.977.593 zł:

- bieżące - 66.010.568 zł,

- majątkowe - 5.967.025 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 74.829.092 zł:

- bieżące - 65.954.661 zł,

- majątkowe - 8.874.431 zł;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 7.997.519 zł;

4) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 62.500 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań - 117.756 zł.

5) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień 20.000 zł.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie


Joanna Lisek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/37/11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 27 czerwca 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Rodzaj:

Poroz. z JST

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

62 500,00

0,00

62 500,00

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

368 000,00

57 425,00

425 425,00

90002

Gospodarka odpadami

0,00

57 425,00

57 425,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

0,00

57 425,00

57 425,00

Razem:

63 860 149,00

57 425,00

63 917 574,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

7 997 519,00

0,00

7 997 519,00

Razem:

71 920 168,00

57 425,00

71 977 593,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/37/11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 27 czerwca 2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Rodzaj:

Poroz. z JST

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

117 756,00

0,00

117 756,00

Rodzaj:

Porozumienia

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

20 000,00

0,00

20 000,00

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

32 858 317,00

54 000,00

32 912 317,00

80104

Przedszkola

7 092 154,00

54 000,00

7 146 154,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

700 000,00

54 000,00

754 000,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 154 145,00

- 54 000,00

1 100 145,00

85305

Żłobki

845 195,00

- 54 000,00

791 195,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

70 000,00

- 54 000,00

16 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 524 645,00

58 425,00

3 583 070,00

90002

Gospodarka odpadami

0,00

58 425,00

58 425,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

57 425,00

57 425,00

6010

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

0,00

1 000,00

1 000,00

Razem:

66 635 392,00

58 425,00

66 693 817,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

7 997 519,00

0,00

7 997 519,00

Razem:

74 770 667,00

58 425,00

74 829 092,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/37/11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 27 czerwca 2011 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2011

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Klasyfikacja budżetowa dział - rozdział

Ogółem środki inwestycyjne na 2011 rok

w tym:

Własne środki budżetowe

Środki z Unii Europejskiej

Dotacje z budżetu państwa

1

2

3

4

5

6

7

1.

Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie w tym:

20 400,00

20 400,00

a) ul. Tytoniowa

600-60014

10 947

10 947

b) ul. Komunalna, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich

600-60016

9 453

9 453

2.

Droga wewnętrzna - dojazd do budynków Wspólnot Mieszkaniowych 3, 5, 9, 11, 13 przy ulicy majora Henryka Sucharskiego

600-60016

587 000

587 000

3.

Budowa ulicy Rosiczkowej, ulicy Goryczkowej, ulicy Miłkowej, ulicy Groszkowej w Augustowie

600-60016

701 553

701 553

4.

Budowa ulicy Arnikowej, ulicy Kreciej, ulicy Rysiej, ulicy Bobrowej, ulicy Zawilcowej, ulicy Sasankowej w Augustowie

600-60016

59 780

59 780

5.

Budowa ulicy Jabłoniowej, ulicy Czereśniowej, ulicy Agrestowej, ulicy Porzeczkowej, ulicy Słonecznej, ulicy Jagodowej w Augustowie

600-60016

72 120

72 120

6.

Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Aguustowie

600-60016

90 000

90 000

7.

Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego, w tym:

630-63003

100 000

100 000

a/ Budowa całorocznego centrum rekreacyjno - sportowego

100.000

100 000

8.

Wykupy nieruchomości

700-70005

300 000

300 000

9.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

710-71004

111 500

111 500

10.

Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji

750-75095

50 000

50 000

11.

Audyt uzdrowiska

750-75095

5 000

5 000

12.

Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie

801-80101

5 150 000

4 150 000

1 000 000

13.

Wymiana oświetlenia w salach gimnastycznych w Zespole Szkół Samorządowych

801-80101

33.000

33.000

14.

Przedszkole Nr 1 w Augustowie, ulica Waryńskiego 57, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej

801-80104

255 000

255 000

15.

Przedszkole Nr 2 w Augustowie, ulica Kopernika 24, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej

801-80104

16 000

16 000

16.

Przedszkole Nr 3 w Augustowie, ulica Tytoniowa 12, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej

801-80104

350 000

350 000

17.

Przedszkole Nr 6 w Augustowie, ulica Śródmieście 29, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej

801-80104

133 000

133 000

18.

Zakup zestawu kociołków przechylnych ZE-6 na potrzeby stołówki w Przedszkolu Nr 2

801-80148

12.507

12.507

19.

Żłobek Nr 1 w Augustowie, ulica Kilińskiego 6, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej

853-85305

16 000

16 000

20.

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Augustowa, w tym:

900-90019

460 000

460 000

a) ulica 3 Maja

460 000

460 000

b) ulica Ogrodowa

21.

Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie

921-92195

571

86

485

8 523 431

7 522 946

485

1 000 000


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/37/11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 27 czerwca 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2011 ROK

Lp.

Wyszczególnienie

Paragraf

Przychody

Rozchody

1

Wolne środki

§ 950

1.000

-

2

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

§ 951

150.000

-

3

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

§ 952

7.000.000

-

4

Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym

§ 971

-

2.600.000

5

Udzielone pożyczki i kredyty

§ 991

-

150.000

6

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

§ 992

-

1.549.501

Razem

7.151.000

4.299.501

Deficyt budżetowy

2.851.499

-


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/37/11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 27 czerwca 2011 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

1) Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu miasta o 57.425zł w rozdziale 90002 z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (Pismo: WF.ZFK-002/2011/WS z dnia 28.04.2011r.) na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Augustowa.

2) Zwiększenie planu wydatków o 1.000zł w rozdziale 90002 dotyczy zakupu dwóch udziałów w Spółce Biom Sp. z o.o. w Dolistowie Starym. Źródłem finansowania tego wydatku będą są środki z lat ubiegłych.

3) Przesunięcia pomiędzy rozdziałami wydatków o kwotę 54.000zł dotyczą przesunięcia wydatków pomiędzy dwoma zadaniami inwestycyjnymi:

- zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80104 na zadanie inwestycyjne: "Przedszkole Nr 6 w Augustowie dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej" kwota 54.000zł,

- zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85305 na zadanie inwestycyjne: "Żłobek Nr 1 dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej" kwota 54.000zł,

Aktualizuje się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku w związku ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Burmistrza Miasta Augustowa oraz niniejszą uchwałą, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama