reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/56/2011 Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2011

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 418 225 zł i zmniejsza się o kwotę 2 253 504 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 981 908 zł i zmniejsza się o kwotę 2 620 680 zł oraz dokonuje się przeniesienia na kwotę 106 435 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Dokonuje się zmiany załącznika "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011", zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dokonuje się zmiany załącznika "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności", zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dokonuje się zmiany załącznika "Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.", zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dokonuje się zmiany załącznika "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2011", zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W uchwale Nr IV/30/2011 Rady Powiatu Sokólskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2011 zmienionej uchwałami Nr V/31/2011 z dnia 4 marca 2011 r. i Nr VI/33/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 010 847 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały".

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

"Deficyt budżetu ustala się na kwotę 3 636 427 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 2 413 684 zł,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1 222 743 zł.

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 436 427 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 800 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały".

4) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 413 684 zł."

5) w § 12 w punkcie 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 413 684 zł."

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: 67 929 895,00 zł;

2) wydatki ogółem: 71 566 322,00 zł;

3) deficyt roku 2011 w kwocie 3 636 427,00 zł oraz raty kapitałowe kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 2 800 000 ,00 zł będą pokryte:

- kredytem bankowym w kwocie 2 413 684 ,00 zł,

- wolnymi środkami w kwocie 4 022 743,00 zł.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Łabieniec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/56/2011
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany dochodów budżetu powiatu na rok 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/56/2011
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany wydatków budżetu powiatu na rok 2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/56/2011
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/56/2011
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/56/2011
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/56/2011
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2011

Część opisowa do załącznika nr 1

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 125 000 zł w związku z porozumieniami na drogowe zadania inwestycyjne z nastepującymi gminami:

- Dąbrowa Białostocka - kwota 33 000 zł,

- Janów - kwota 40 000 zł,

- Korycin - kwota 40 000 zł,

- Kuźnica - kwota 6 000 zł,

- Sidra - kwota 6 000 zł.

Zwiększenia o kwotę 96 802 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. Nr FB-II.3111.5.2011.MC.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 253 504 zł w związku z niższymi kosztami przetargów na inwestycje drogowe.

W dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenia dochodów o kwotę 1 081 000 zł dokonano w związku ze sprzedażą nieruchomości - budynków po byłym Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce.

W dz. 852 rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze - zwiększenia dochodów o kwotę 5 929 zł dokonano na podstawie podpisanego porozumienia z Miastem Białystok w sprawie umieszczenia dziecka pochodzącego z Białegostoku w rodzinie zastępczej na terenie powiatu sokólskiego.

W dz. 853 rozdz. 85395 - Pozostała działalność - zwiększenia dochodów o kwotę 109 494 zł dokonano na realizację projektu pn.,, Start w nowe możliwości".

Część opisowa do załącznika nr 2

W dz. 010 rozdz. 01095 - Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowych.

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenie wydatków w kwocie 204 000 zł przeznacza się na:

- opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu na przepust na drodze Haramisowicze - Wielki Staw wraz z dojazdami - kwota 66 000 zł,

- opracowanie skróconej dokumentacji na przebudowę dróg nr 1313B od drogi nr 8 do Milewszczyzny i nr 1316B Milewszczyzna - Przystawka - kwota 54 000 zł,

- opracowanie skróconej dokumentacji na przebudowę drogi nr 1307B Przystawka -Długi Ług-Ostra Góra- Łosiniec-gr.Powiatu - kwota 66 000 zł,

- aktualizacja studium i dokumentacji na "Przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1257B Kuźnica-Litwinki-Bieniasze-Śniczany, drogi powiatowej nr 1261B Śniczany-Jurasze-Sidra i drogi powiatowej nr 1252B Sidra-Słomianka-do drogi wojewódzkiej nr 673 jako usprawnienie połączenia do przejścia granicznego w Kuźnicy".- kwota 18 000 zł .

Kwotę 367 176 zł przeznacza się na remonty dróg - naprawa przełomów na drogach powiatowych.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 220 430 zł w związku z powstałymi oszczędnościami z procedur przetargowych na zadaniach inwestycyjnych.

Plan wydatków na dotacje dla Gminy Dąbrowa Białostocka i Korycin dostosowuje się do decyzji Wojewody Podlaskiego.

W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 070 zł z przeznaczeniem na zakup zestawów klimatyzacyjnych do budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce oraz zakup materiałów.

W dz. 754 rozdz. 75405 - Komendy powiatowe policji - zwiększenie wydatków o kwotę 40 000 zł przeznacza się na remont Posterunku Policji w Kuźnicy przy ul. Sokólskiej 20.

W rozdz. 75406 - Straż graniczna - zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa dla jednostek straży granicznej w:

- Szudziałowie - kwota 3 000 zł,

- Nowym Dworze- kwota 3 000 zł,

- Kuźnicy - kwota 3 000 zł,

- Krynkach - kwota 3 000 zł.

W rozdz. 75411 - Komendy powiatowe PSP - zwiększenie wydatków o kwotę 30 000 zł ( kwota 5 000 zł pochodzi z przeniesienia) przeznacza się na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Sokółce.

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększenie wydatków o kwotę 45 000 zł przeznacza się dla Zespołu Szkół w Sokółce na prace remontowo-budowlane w starym budynku szkoły, a kwotę 5 000 zł na wykonanie niezbędnych prac ogrodowych na terenie placu szkolnego.

W rozdz. 80130 -Szkoły zawodowe - kwotę 23 000 zł przeznacza się na wykonanie nowej linii energetycznej zasilającej budynki Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce zlokalizowane przy ul. Torowej 12.

W dz. 851 rozdz. 85111 - Szpitale ogólne - dokonuje się zmiany przeznaczenia przyznanej dotacji dla SP ZOZ w Sokółce w kwocie 67 000 zł na:

- wkład własny w projekcie mającym na celu montaż systemu instalacji oddymiania w dwóch klatkach schodowych w bloku łóżkowym - kwotę 15 000 zł,

- sfinansowanie zakupu i montażu 2 szt. wytwornic pary do sterylizatorni oraz komory dezynfekcyjnej-kwotę 36 000 zł,

- zakup 2 szt. elektrycznych kotłów warzelnych do kuchni -kwotę 16 000 zł.

W dz. 852 rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze - zwiększenia wydatków o kwotę 5 929 zł przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z Białegostoku w rodzinie zastępczej na terenie powiatu sokólskiego.

Jednocześnie dokonuje się przeniesienia kwoty 6 917 zł (wcześniej zabezpieczone środki własne) jako wkład własny na realizację projektu pn. "Strat w nowe możliwości".

W dz. 853 rozdz. 85395 - Pozostała działalność - zwiększenie w kwocie 2 117 zł przeznacza się na realizację projektu pn. "Profesjonaliści' przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce. Kwota 1 799 zł są to środki unijne otrzymane i nie wykorzystane w roku 2010 na realizację ww. projektu.

Zwiększenie wydatków o kwotę 109 494 zł przeznacza się na realizację projektu pn. "Start w nowe możliwości" przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.

Jednocześnie dokonuje się przeniesienia na kwotę 27 518 zł również na realizacje projektu pn. "Start w nowe możliwości".

W dz. 854 rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zwiększenie wydatków o kwotę 30 000 zł przeznacza się na przeprowadzenie remontu ogrodzenia i boiska szkoły.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama