Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/42/11 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18,ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (D.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759 z 2005r. Nr172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 z 2006r. Nr17, poz.128 i Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1453 z 2009r.Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146 i Nr 40, poz. 230) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załacznikiem Nr 1

§ 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 645 108 zł oraz rozchody w wysokości 2 564 413 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2 400 000 zł na zadanie p.n. "Przebudowa ulicy Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem /rondo/ wraz z infrastrukturą "

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1)Dochody budżetu miasta w wysokości 30 884 928zł i przychody w wysokości 2 645 108 zł

2)Wydatki budżetu miasta w wysokości 30 965 623 zł i rozchody w wysokości 2 564 413 zł

3)Na spłatę kredytów i pożyczki przeznacza się kwotę 2 564 413 zł

4)Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 80 695 zł, będą przychody z zaciągniętego kredytu oraz wolne środki.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/42/11
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 30 czerwca 2011 r.

DOCHODY

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

12 547,00

11 394,00

23 941,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

12 547,00

11 394,00

23 941,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

12 547,00

11 394,00

23 941,00

Razem:

29 309 752,00

11 394,00

29 321 146,00

WYDATKI

Rodzaj:

Porozumienia

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

0,00

1 400 000,00

1 400 000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

0,00

1 400 000,00

1 400 000,00

6620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

1 400 000,00

1 400 000,00

Razem:

451 000,00

1 400 000,00

1 851 000,00

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1 655 700,00

565 000,00

2 220 700,00

60016

Drogi publiczne gminne

1 604 600,00

565 000,00

2 169 600,00

4270

Zakup usług remontowych

280 000,00

- 58 000,00

222 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

85 000,00

- 50 000,00

35 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 220 000,00

673 000,00

1 893 000,00

710

Działalność usługowa

96 000,00

- 50 000,00

46 000,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

72 000,00

- 50 000,00

22 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

52 000,00

- 50 000,00

2 000,00

750

Administracja publiczna

2 192 208,00

- 4 400,00

2 187 808,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 670 308,00

- 4 400,00

1 665 908,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

86 600,00

- 4 400,00

82 200,00

757

Obsługa długu publicznego

191 738,00

5 000,00

196 738,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

191 738,00

5 000,00

196 738,00

8070

Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.

189 738,00

5 000,00

194 738,00

758

Różne rozliczenia

120 000,00

- 77 000,00

43 000,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

120 000,00

- 77 000,00

43 000,00

4810

Rezerwy

120 000,00

- 77 000,00

43 000,00

852

Pomoc społeczna

1 129 050,00

- 28 300,00

1 100 750,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

220 000,00

- 23 600,00

196 400,00

3110

Świadczenia społeczne

220 000,00

- 23 600,00

196 400,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

569 850,00

- 4 700,00

565 150,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

33 000,00

- 4 700,00

28 300,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

142 547,00

11 394,00

153 941,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

12 547,00

11 394,00

23 941,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

11 394,00

11 394,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6 507 028,00

322 700,00

6 829 728,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

3 423 600,00

1 037 100,00

4 460 700,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 308 300,00

1 037 100,00

4 345 400,00

90002

Gospodarka odpadami

1 108 428,00

- 319 400,00

789 028,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

236 231,00

- 102 000,00

134 231,00

6209

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

217 400,00

- 217 400,00

0,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

700 000,00

- 395 000,00

305 000,00

4270

Zakup usług remontowych

475 000,00

- 319 900,00

155 100,00

4300

Zakup usług pozostałych

200 000,00

- 75 100,00

124 900,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

694 000,00

200 000,00

894 000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

529 000,00

200 000,00

729 000,00

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

0,00

200 000,00

200 000,00

926

Kultura fizyczna

349 156,00

67 000,00

416 156,00

92601

Obiekty sportowe

339 400,00

67 000,00

406 400,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

15 400,00

67 000,00

82 400,00

Razem:

26 539 447,00

1 011 394,00

27 550 841,00

Objaśnienia do zmian.

I. Powyższe zmniejszenia wydatków dotyczą:

1. Opracowania projektu na remont dworca PKS i na ulicę Dolną w kwocie 108 000zł

2. Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego kwota 50 000zł

3. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Urzędzie Miasta i MOPS kwota 9 100 zł

4. Wypłaty dodatków mieszkaniowych kwota 23 600 zł

5. Budowę kanalizacji w ulicy Długiej o kwotę 500 000 zł

6. Rozbudowę wysypiska kwota 217 400 zł i rekultywacja wysypiska kwota 102 000 zł /wkłady własne/

7. Remont parku w ulicy Rynek Piłsudskiego kwota 395 000 zł

II. Powyższe zwiększenia wydatków dotyczą:

1. Przebudowa ulicy Ludowej /rondo/ w Wysokiem Mazowieckiem 2 500 000 zł

a/ Porozumienie ze Starostwem Powiatowym kwota 1 400 000 zł

b/ Kanał sanitarny, kanał ciepłowniczy, wodociąg kwota 1 100 000 zł

2. Remont nawierzchni ulic w mieście Wysokie Mazowieckie os.25-lecia, dojazd od ulicy Przechodniej, dojazd do CKZ oraz remont nawierzchni w ulicy Żwirki i Wigury - most kwota 673 000 zł

3. Obsługa kredytu 5 000 zł

4. Budowa zbiorczego kanału sanitarnego ulica Jagiellońska /przy ZSZ / kwota 297 000 zł

5. Budowa kanału sanitarnego, kanału deszczowego i wodociągu w ulicy Andrzeja Boboli i Wiosennej kwota 140 100 zł

6. Przebudowa i remont wnętrza Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem kwota 200 000 zł

7. Budowa przyłącza wodociągowego na stadionie miejskim przy ulicy 1-go Maja kwota 67 000 zł

III. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w związku z otrzymaną dotacją celową na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu rządowego "wyprawka szkolna"/FB-II.3111.142.2011.BB/ kwota 11 394 zł z tego:

a/ Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 6 714 zł

b/ Gimnazjum kwota 4 680 zł

IV. Zmniejsza się rezerwę budżetową o kwotę 77 000 zł


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/42/11
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

2 645 108

1.

Kredyty

§ 952

2 400 000

2.

Pożyczki

§ 952

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

245 108

Rozchody ogółem:

2 564 413

1.

Spłaty kredytów

§ 992

2 300 000

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

264 413

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe