Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/40/2011 Rady Gminy Sokoły

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 1 i ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr poz. 420 Nr 157, poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r Nr 157,poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, po. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

a) Zmianie w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 16.887.032 zł, w tym: dochody bieżące 12.433.734 zł, dochody majątkowe 4.453.298 zł.

b) Zmianie w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 2. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi: 17.961.150 zł, w tym: wydatki bieżące 12.118.024 zł, wydatki majątkowe 5.843.126 zł. Dochody budżetowe 125.882 zł przeznacza się na spłatę rat kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą zaciągane kredyty w kwocie 1.200.000 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 r. do uchwały budżetowej Nr III/17/10 Rady Gminy Sokoły z dnia 30 grudnia 2010 roku. Stanowi załącznik Nr 3.

§ 3. Załącznik Nr 4 (plan przychodów i rozchodów budżetu gminy), do uchwały budżetowej Nr III/17/10 Rady Gminy Sokoły z dnia 30 grudnia 2010 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Hanna Maria Kurzyna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/40/2011
Rady Gminy Sokoły
z dnia 26 maja 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/40/2011
Rady Gminy Sokoły
z dnia 26 maja 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/40/2011
Rady Gminy Sokoły
z dnia 26 maja 2011 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/40/2011
Rady Gminy Sokoły
z dnia 26 maja 2011 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 4

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe