Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/61//11 Rady Gminy Augustów

z dnia 15 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 85; Nr 152, poz. 1020) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetowe o kwotę 108.177 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetowe o kwotę 108.177 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zmniejszyć planowane wydatki o 40.822zł, z godnie z załącznikiem nr 2.

3. Dokonać przesunięć w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 342.039 zł,

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 342.039 zł.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 21.313.627 zł , z tego:

- dochody majątkowe -3.918.033zł,

- dochody bieżące 17.395.594 zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.794.752 zł.

2) plan wydatków ogółem 24.558.317 zł , z tego:

- wydatki majątkowe 8.080.060 zł,

- wydatki bieżące 16.478.257 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.794.752zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.226.997 zł

§ 4. 1) Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2011 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 3.244.690 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytów w kwocie - 2.444.000 zł,

b) spłat udzielonych pożyczek w kwocie - 53.000 zł,

c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 747.690zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.035.635 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 790.945 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 8. Upoważnia sie wójta do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 65.370 zł.

§ 9. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Chmielewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/61//11
Rady Gminy Augustów
z dnia 15 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w planie dochodów na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/61//11
Rady Gminy Augustów
z dnia 15 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w planie wydatków na 2011 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/61//11
Rady Gminy Augustów
z dnia 15 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/61//11
Rady Gminy Augustów
z dnia 15 czerwca 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/61//11
Rady Gminy Augustów
z dnia 15 czerwca 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/61//11
Rady Gminy Augustów
z dnia 15 czerwca 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/61//11
Rady Gminy Augustów
z dnia 15 czerwca 2011 r.

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany w dochodach na 2011 rok

1. Zwiększono planowane dochody budżetu o 98.610zł z tytułu w rozdziale 85395 z tytułu umowy na realizację projektu "Program aktywności społeczno- zawodowej w Gminie Augustów". Program będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" przez GOPS w Augustowie w okresie od 1.06 do 31.12.2011r.

2. Zwiększono planowane dochody:

- w rozdziale 75095 o 1.132zł z tytułu różnych dochodów;

- w rozdziale 75615 o 1.235zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat;

- w rozdziale 75616 o 6.500zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat;

- w rozdziale 85212 o 700zł z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zmiany w planie wydatków na 2011 rok

1. Zwiększono wydatki o 9.567zł w rozdziale 85154 . Kwota ta dotyczy środków niewykorzystanych w 2010 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

2. Zwiększono wydatki o 98.610zł w rozdziale 85395 w związku z realizacją przez GOPS projektu "Program aktywności społeczno- zawodowej w Gminie Augustów".

3. W ramach przesunięć wydatków budżetowych:

- zwiększono środki w rozdziale 85395 o 14.410zł celem zapewnienia wkładu własnego podczas realizacji ww. projektu.

- zwiększono środki w rozdziale 75412 o 5.187zł na wykonanie podjazdu z kostki polbruk przed budynkiem remizy OSP w Netcie Drugiej;

- zwiększono o 300.00zł środki na wykonanie termomodernizacji budynku szkoły w Rutkach (rozdział 80101);

- 500zł przeznacza się na objęcie 1 (jednego) udziału spółki BIOM. Jest to sp. z o.o zajmująca się gospodarką odpadami;

- zwiększono środki na dotację dla GOK na zapewnienie wkładu własnego w realizowany z udziałem środków PROW 2007-2013 projekt "Wyposażenie Gminnego Centrum Informacji i wykonanie klimatyzacji w sali widowiskowej GOK w Żarnowie". Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 62.764zł.Wkład własny to 21.942zł, z tego 14.251zł to dotacja celowa na wydatki bieżące, a 7.691zł na działalność inwestycyjną (rozdział 92109).


Zmniejszono środki przewidziane na dotację dla Powiatu Augustowskiego o 368.451zł, w tym o 40.822zł zmniejszono planowane wydatki. W związku ze zmianami uaktualniono załączniki: wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2011, wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, przychody i rozchody budżetu w 2011r. oraz dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu gminy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe