Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 7.30.2011 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 oraz Nr 40, poz. 230), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240; z 2010 roku Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5 493 231 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 735 475 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 116 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrebnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 50 760 zł; wydatki - 50 760 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: 6 899 214 zł.

a) dochody bieżące - 4 857 685 zł

b) dochody majątkowe - 2 041 529 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: 7 518 689 zł.

a) wydatki bieżące - 4 509 371 zł

b) wydatki majątkowe - 3 009 318 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 619 475 zł zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 312 332 zł oraz przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 307 143 zł.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200 000 zł;

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 312 332 zł.

3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 696 266 zł;

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 7.30.2011
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 28 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1 do Uchwały 7.30.2011 - zmiany w dochodach

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 7.30.2011
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 28 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2 - 7.30.2011 - zmiany w wydatkach

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 7.30.2011
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 28 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 3 - wydatki inwestycyjne

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 7.30.2011
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 28 czerwca 2011 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik Nr 4 - wydatki UE

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 7.30.2011
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 28 czerwca 2011 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik Nr 5 - przychody i rozchody

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 7.30.2011
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 28 czerwca 2011 r.
Zalacznik6.doc

Załącznik Nr 6 - zlecone

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 7.30.2011
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 28 czerwca 2011 r.
Zalacznik7.doc

Załącznik Nr 7 - dotacje

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 7.30.2011
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 28 czerwca 2011 r.
Zalacznik8.doc

Załącznik Nr 8 - dochody i wydatki oświatowe

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe