Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/39/11 Rady Gminy Wiżajny

z dnia 14 czerwca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 229, Nr 106, poz. 675), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 52, poz. 1020, Nr 96, poz. 620) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę - 69 463 ,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę - 119 463,- zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę - 50 000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 8 563 976,- zł, w tym: - dochody bieżące w wysokości - 6 726 856,- zł, - dochody majątkowe w wysokości - 1 837 120,- zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 9 342 640,- zł, w tym: - wydatki bieżące - 6 496 370,- zł, - wydatki majątkowe - 2 846 270,- zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy wynosi - 2 737 203 ,-zł zostanie pokryty przychodami:

1. a) z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie - 1 094 258,- zł,

2. b) kredytu długoterminowego w kwocie - 1 376 333,- zł,

3. wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości - 266 612,- zł.

§ 4. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/31/11 z dnia 6 maja 2011 roku "Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/21/11 Rady Gminy Wiżajny z dnia 22 marca 2011r. "Wydatki na programy i projekty w 2011r. realizowane ze środków pochodzących PROW 2007-2013" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Walenty Wałejko

Załącznik do Uchwały Nr IX/39/11
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 14 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załączniki nr 1-5 do uchwały Nr IX.39.11 Rady Gminy Wiżajny z dnia 14.06.2011 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe