Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/38/2011 Rady Gminy Krypno

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r, Nr 17, poz. 128, Nr. 181, poz. 1337; z 2007 r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ); z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r.Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152,poz. 1020 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wprowadza się aktualizację zadań inwestycyjnych w 2011r.zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 15.153.139zł

2. Plan wydatków ogółem 16.490.329zł

§ 5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1.337.190zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 907.487zł

2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 429.703zł.

§ 6. Wprowadza się zmiany w zakresie przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2011r. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Bogdan Jurgielewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/38/2011
Rady Gminy Krypno
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.doc

zalaczniki do uchwaly z 29 06 2011

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe