Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/35/11 Rady Gminy Hajnówka

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku Nr 52,poz. 420, z 2009 roku Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.Nr 28 poz.142 i 146,Nr 40, poz.230, Nr 106 poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96,poz.620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz.1020, Dz. U. Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały:

1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 175 968,- zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały:

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 372 968,- zł

2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 77 000,- zł

§ 3. Dochody w wysokości 3 494 451,- zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie (wyprzedzające finansowanie) w 2010 roku.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 2 049 349,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 660 200,- zł;

2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 389 149,- zł;

§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków pomocy zagranicznej w 2011 roku stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 6. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 roku stanowi Załącznik Nr 4 do Uchwały.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

§ 8. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 125 615,- zł; wydatki - 125 615,- zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

§ 9. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 2 408 349,- zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 3 853 451,- zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do Uchwały.

§ 10. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 8 do Uchwały.

§ 11. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 14 455 083,- zł, w tym:

- dochody bieżące - 9 499 081,- zł

- dochody majątkowe - 4 956 002,- zł

2) Wydatki budżetowe ogółem: 13 009 981,- zł w tym:

- wydatki bieżące - 9 349 335,- zł

- wydatki majątkowe - 3 660 646,- zł

§ 12. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 161 300,- zł w tym: na wyprzedzające finansowanie 161 300,- zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 049 349,- zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 359 000,- zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 161 300,- zł w tym: na wyprzedzające finansowanie w kwocie 161 300,- zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 049 349,- zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 359 000,- zł;

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§ 16. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Wiesław Józef Komarewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/35/11
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr IX/35/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 czerwca 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/35/11
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały Nr IX/35/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 czerwca 2011 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/35/11
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.pdf

WYKAZ ZADAN INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH ZE SRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ W 2011 ROKU

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/35/11
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zalacznik4.pdf

WYKAZ ZADAN INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJE W 2011 ROKU

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/35/11
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zalacznik5.pdf

D O T A C J E

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/35/11
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zalacznik6.pdf

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/35/11
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zalacznik7.pdf

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 ROKU

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IX/35/11
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zalacznik8.pdf

OBJASNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2011 ROK

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe