reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 44/VII/11 Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 29, poz. 142), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 309.046 zł i zmniejsza się o kwotę 39.478 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 825.460 zł i zmniejsza się o kwotę 500.237 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet powiatu na 2011 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 68.994.918 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 11.463.317 zł,

- dochody bieżące w wysokości 57.531.601 zł.

2. Wydatki ogółem 72.719.249 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 17.150.309 zł,

- wydatki bieżące w wysokości 55.568.940 zł.

§ 4. Ustala się:

1. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok w wysokości 13.546.206 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2011 r. w wysokości 9.517.612 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2011 roku w wysokości 12.151.768 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

4. Łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości 4.948.305 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości 1.223.974 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 3.724.331 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Zaciągniętych kredytów w kwocie 3.488.656 zł,

2. Wolnych środków pochodzących z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 235.675 zł.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na:

1. Przenoszeniu niewykorzystanych środków z zadań inwestycyjnych na wydatki bieżące

2. Zwiększaniu planu wydatków inwestycyjnych na poszczególne zadania inwestycyjne.

3. Dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 200.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

§ 9. W uchwale nr 15/III/11 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2011 rok w § 11 uchyla się punkt 4 i 6.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie.

Przewodniczący Rady Powiatu


Roman Krzyżopolski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 44/VII/11
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.xls

Zał. Nr 1-6 do uchwały Nr 44/VII/11 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30.06.2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 44/VII/11
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Zał. Nr 7 do uchwały Nr 44/VII/11 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30.06.2011 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

WKontakcie

firma szkoleniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama