reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 40/X/11 Rady Miasta Zambrów

z dnia 1 lipca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Zambrów na 2011 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r.Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r.Nr 172 poz..1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r Nr 48,poz.327, Nr 138,poz.974, Nr 173, poz.1218 z 2008r Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r Nr 52 poz. 420, Nr 157poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz.142,146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675) oraz art. 211, 212, art.214, art. 215, art. 220, art. 233, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726) Rada Miasta Zambrów uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2011r. o kwotę 785.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2011r. o kwotę 785.000,00zł. , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem - 67.503.576,00 zł,

2) plan wydatków ogółem - 71.503.576,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 5. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/X/11
Rady Miasta Zambrów
z dnia 1 lipca 2011 r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Zambrów na 2011 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach (5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

bieżące razem:

16 000,00

0,00

0,00

16 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach (5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

majątkowe

majątkowe razem:

3 223 626,00

0,00

0,00

3 223 626,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach (5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

600

Transport i łączność

23 000,00

0,00

29 817,00

52 817,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

60016

Drogi publiczne gminne

23 000,00

0,00

29 817,00

52 817,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

0,00

29 817,00

29 817,00

bieżące razem:

42 087 378,00

0,00

29 817,00

42 117 195,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

561 803,00

0,00

0,00

561 803,00

majątkowe

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4 143 519,00

-3 719 919,00

4 765 621,00

5 189 221,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3 468 403,00

-3 468 403,00

4 765 621,00

4 765 621,00

92113

Centra kultury i sztuki

4 143 519,00

-3 719 919,00

4 765 621,00

5 189 221,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3 468 403,00

-3 468 403,00

4 765 621,00

4 765 621,00

6260

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

675 116,00

-251 516,00

0,00

423 600,00

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

0,00

4 765 621,00

4 765 621,00

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

3 468 403,00

-3 468 403,00

0,00

0,00

926

Kultura fizyczna

1 000 000,00

-290 519,00

0,00

709 481,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

92601

Obiekty sportowe

1 000 000,00

-290 519,00

0,00

709 481,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

6630

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 000 000,00

-290 519,00

0,00

709 481,00

majątkowe razem:

15 979 321,00

-4 010 438,00

4 765 621,00

16 734 504,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

12 848 205,00

-3 468 403,00

4 765 621,00

14 145 423,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach (5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

bieżące razem:

5 412 251,00

0,00

0,00

5 412 251,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem:

66 718 576,00

-4 010 438,00

4 795 438,00

67 503 576,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

13 410 008,00

-3 468 403,00

4 765 621,00

14 707 226,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 40/X/11
Rady Miasta Zambrów
z dnia 1 lipca 2011 r.
Zalacznik2.xls

Zmiany planu wydatków budżetu miasta Zambrów na 2011 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama