reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 33.2011 Wójta Gminy Czyże

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Dz. U. Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz. 1726) zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków o 1 839 zł oraz dokonać zmian w ich planie - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem 6 912 607 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 5 222 265 zł

2) dochody majątkowe - 1 690 342 zł:

2. Wydatki budżetowe ogółem 7 840 455 zł w tym:

1) wydatki bieżące - 5 063 942 zł

2) wydatki majątkowe - 2 776 513 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 927 848 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętych pożyczek w kwocie 144 343 zł

2. zaciągniętych kredytów w kwocie 783 505 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Jerzy Wasiluk


Załącznik do Zarządzenia Nr 33.2011
Wójta Gminy Czyże
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj:

Własne

Dział

Roz
dział

Parag
raf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

7 242,00

1 839,00

9 081,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

7 242,00

1 839,00

9 081,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

7 242,00

1 839,00

9 081,00

Razem:

4 578 952,00

1 839,00

4 580 791,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Roz
dział

Parag
raf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

488 000,00

0,00

488 000,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

487 000,00

- 1 830,00

485 170,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

487 000,00

- 1 830,00

485 170,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

1 000,00

1 830,00

2 830,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 000,00

1 830,00

2 830,00

Razem:

708 474,00

0,00

708 474,00

Ogółem budżet

6 910 768,00

1 839,00

6 912 607,00

Objaśnienia:

- dział 854 na podstawie pisma FB-II.3111.142.2011.BB z dnia 27 czerwca 2011 roku z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan dotacji celowej o 1 839 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku - "Wyprawka szkolna";

- dział 852 na podstawie pisma FB-II.3111.145.2011.MC z dnia 8 czerwca 2011 roku z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonano zmian w dotacjach celowych.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Parag
raf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

872 531,00

0,00

872 531,00

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

55 000,00

0,00

55 000,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

54 600,00

- 500,00

54 100,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

400,00

500,00

900,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

54 900,00

7 500,00

62 400,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

54 900,00

7 500,00

62 400,00

4300

Zakup usług pozostałych

6 000,00

7 500,00

13 500,00

758

Różne rozliczenia

104 270,00

- 7 500,00

96 770,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

104 270,00

- 7 500,00

96 770,00

4810

Rezerwy

104 270,00

- 7 500,00

96 770,00

851

Ochrona zdrowia

28 224,00

0,00

28 224,00

85153

Zwalczanie narkomanii

200,00

0,00

200,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

122,00

122,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

200,00

- 122,00

78,00

852

Pomoc społeczna

193 060,00

0,00

193 060,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

29 000,00

5 000,00

34 000,00

3110

Świadczenia społeczne

29 000,00

5 000,00

34 000,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

500,00

- 500,00

0,00

3110

Świadczenia społeczne

500,00

- 500,00

0,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

78 600,00

500,00

79 100,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000,00

500,00

1 500,00

85295

Pozostała działalność

27 700,00

- 5 000,00

22 700,00

3110

Świadczenia społeczne

24 700,00

- 5 000,00

19 700,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

90 637,00

1 839,00

92 476,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

9 052,00

1 839,00

10 891,00

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

0,00

1 839,00

1 839,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

155 536,00

0,00

155 536,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

121 778,00

0,00

121 778,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 000,00

2 000,00

10 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

19 476,00

- 2 000,00

17 476,00

Razem:

4 532 338,00

1 839,00

4 534 177,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

488 000,00

0,00

488 000,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

487 000,00

- 1 830,00

485 170,00

3110

Świadczenia społeczne

468 016,00

- 1 830,00

466 186,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

1 000,00

1 830,00

2 830,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

1 000,00

1 830,00

2 830,00

Razem:

708 474,00

0,00

708 474,00

Ogółem budżet

7 838 616,00

1 839,00

7 840 455,00

Objaśnienia:

Zwiększono plan wydatków w dziale 854 o 1 839 zł w związku z otrzymaną dotacją celową na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna".

Ponadto uruchomiono rezerwę ogólną w wysokości 7 500 zł na położenie papy termozmywalnej nad remizą strażacką w Klejnikach oraz dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działu dostosowując plan wydatków do faktycznych potrzeb.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

FC NIKMARK

Agencja Marketingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama