reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 56/11 Wójta Gminy Gródek

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2011 r

Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679), w związku z § 12 pkt 4 Uchwały Nr IV/37/11 Rady Gminy Gródek z dnia 28 stycznia 2011 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek na rok 2011, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

1. zwiększeniu planu dochodów o kwotę 9.018 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

Rodzaj zadania: Porozumienia z JST

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

bieżące razem:

42 000,00

0,00

0,00

42 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

72 905,00

0,00

9 018,00

81 923,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

72 905,00

0,00

9 018,00

81 923,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

72 905,00

0,00

9 018,00

81 923,00

bieżące razem:

12 323 296,00

0,00

9 018,00

12 332 314,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

78 656,00

0,00

0,00

78 656,00

majątkowe

majątkowe razem:

3 234 128,00

0,00

0,00

3 234 128,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 285 409,00

0,00

0,00

2 285 409,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

bieżące

1 598 850,00

0,00

0,00

1 598 850,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem:

17 198 274,00

0,00

9 018,00

17 207 292,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 364 065,00

0,00

0,00

2 364 065,00

2. zwiększeniu planu wydatków o kwotę 9.018 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

Rodzaj:Porozumienia z JST

Razem:

481 081,00

0,00

481 081,00

Rodzaj: Porozumienia

Razem:

24 400,00

0,00

24 400,00

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

503 911,00

0,00

503 911,00

75414

Obrona cywilna

5 800,00

- 520,00

5 280,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 200,00

- 520,00

680,00

75415

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

16 950,00

520,00

17 470,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

960,00

960,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

160,00

160,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

14 000,00

- 1 000,00

13 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

100,00

400,00

500,00

801

Oświata i wychowanie

6 261 883,00

0,00

6 261 883,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

339 690,00

- 100,00

339 590,00

4780

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

2 360,00

- 100,00

2 260,00

80195

Pozostała działalność

227 672,00

100,00

227 772,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

100,00

100,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

598 420,00

9 018,00

607 438,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

151 672,00

9 018,00

160 690,00

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

0,00

9 018,00

9 018,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 678 369,00

0,00

1 678 369,00

90002

Gospodarka odpadami

518 302,00

- 500,00

517 802,00

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

26 000,00

- 500,00

25 500,00

90095

Pozostała działalność

354 722,00

500,00

355 222,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

4 993,00

- 200,00

4 793,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

800,00

200,00

1 000,00

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

0,00

500,00

500,00

Razem:

16 821 125,00

9 018,00

16 830 143,00

Rodzaj: Zlecone

Razem:

1 598 850,00

0,00

1 598 850,00

Wytaki ogółem:

18 925 456,00

9 018,00

18 934 474,00

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1)dochody w kwocie 17.207.292 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 13.973.164 zł,

b) majątkowe w wysokości 3.234.128 zł,

2)wydatki w kwocie 18.934.474 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 14.597.164 zł,

b) majątkowe w wysokości 4.337.310 zł.

3)Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 1.727.182 zł są przychody pochodzące z:

a) planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 938.748 zł,

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 788.434 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Uzasadnienie

Zwiększenia w planie dochodów w § 2030 i w planie wydatków w § 3260 w rozdziale 85415 o kwotę 9.018 zł dokonano na podstawie zawiadomienia Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.142.2011.BB z dnia 27.06.2011 r. o zwiększeniiu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - "Wyprawka szkolna".
Przesunięć pomiędzy poszczególnymi paragrafami wydatków w dziale:
- 754 dokonano w celu zabezpieczenia w planie wydatków związanych z otwarciem kąpieliska publicznego i obsługą ratowniczą,
- 801 dokonano w związku z planowanym powołaniem komisji przeprowadzającej egzamin na wyższy stopień nauczycielski,
- 900 dokonano na wydatki związane z pracą osób zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz w celu zabezpieczenia w planie wydatków na odszkodowanie osobie fizycznej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolska sieć profesjonalnych firm audytorskich

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama