| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/49/11 Rady Miasta Hajnówka

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka obejmującego obszar położony w Hajnówce przy ul.Żabia Górka, na działkach o nr geodezyjnych: 1012/25, 1012/17, 1012/27, 1012/26, 1012/9

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111; Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675) , oraz art.20, ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717; z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007r. Nr 127, poz. 880; z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010r. Nr 24, poz.124, Nr 75, poz.474, Nr 106, poz.675, Nr 119, poz.804, Nr 130, poz.871, Nr 149, poz.996, Nr 155, poz.1043, z 2011r. Nr 32, poz.159) i art.7 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz.1266; z 2005r. Nr 175, poz. 1462; z 2006r. Nr 12, poz. 63; z 2007r. Nr 75, poz. 493, Nr 80, poz. 541, Nr 191, poz. 1374, z 2008r. Nr 237, poz. 1657; z 2009r. Nr 1, poz.3, Nr 115, poz.967, Nr 157, poz.1241), uchwala się, co następuje:

Dział I.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka, obejmujący teren przeznaczony pod zabudowę przemysłowo-usługową, przy ul. Żabia Górka, na działkach o nr geodezyjnych: 1012/25, 1012/17, 1012/27, 1012/26, 1012/9, składający się z :

1) części tekstowej planu, stanowiącej treść niniejszej uchwały,

2) rysunku planu w skali 1 : 500, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Integralną częścią niniejszej uchwały są również :

1) załącznik nr 2 - stwierdzenie zgodności ustaleń "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka obejmujący teren przeznaczony pod zabudowę przemysłowo-usługową, przy ul. Żabia Górka, na działkach o nr geodezyjnych: 1012/25, 1012/17, 1012/27, 1012/26, 1012/9.", ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka" uchwalonym uchwałą Nr XXX/182/05 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 listopada 2005r., zmienionego Uchwałą Nr VII/44/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 maja 2011r.,

2) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka obejmujący teren przeznaczony pod zabudowę przemysłowo-usługową, przy ul. Żabia Górka, na działkach o nr geodezyjnych: 1012/25, 1012/17, 1012/27, 1012/26, 1012/9."

3) załącznik nr 4 - określający sposób realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka obejmujący teren przeznaczony pod zabudowę przemysłowo-usługową, przy ul. Żabia Górka, na działkach o nr geodezyjnych: 1012/25, 1012/17, 1012/27, 1012/26, 1012/9.", inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych miasta Hajnówka oraz zasady ich finansowania.

§ 3. 1. Podstawę opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi :

1) uchwała Nr XVII/104/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszar 3 "Hajnówka - Wschód"; dla obszaru obejmującego teren przeznaczony pod zabudowę przemysłowo-usługową, przy ul. Żabia Górka, na działkach o nr geodezyjnych: 1012/25, 1012/17, 1012/27, 1012/26, 1012/9.

2) zmiana w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka" uchwalonym uchwałą Nr XXX/182/05 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 listopada 2005r., zmienionym Uchwałą Nr VII/44/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 maja 2011r.

2. Przedmiotem planu miejscowego jest zabudowa przemysłowo-usługowa, stąd elementy obowiązujące i nieobligatoryjne w planie, zawarte w art. 15, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), określone są w sposób następujący:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania (Rozdział 1 części tekstowej oraz w załączniku graficznym),

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego (Rozdział 2 części tekstowej),

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego (Rozdział 3 części tekstowej),

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (Rozdział 4 części tekstowej),

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych (Rozdział 5 części tekstowej),

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy (Rozdział 1 części tekstowej oraz w załączniku graficznym),

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych (Rozdział 6 części tekstowej),

8) szczegółowe zasady i warunki scalania nieruchomości objętych planem miejscowym (w planie zagadnienie nie występuje),

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy (Rozdział 7 części tekstowej),

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ( Rozdział 8 części tekstowej),

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów (Rozdział 9 części tekstowej),

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 (Rozdział 10 części tekstowej),

13) granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji (Rozdział 3 części tekstowej),

14) przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze (Rozdział 11 części tekstowej).

§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi:

1) granice obszaru objętego planem miejscowym,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania i symbole tych terenów,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy - w odniesieniu do nowych budynków.

2. Następujące oznaczenia graficzne rysunku planu są oznaczeniami nieobligatoryjnymi - postulowanymi:

1) oznaczenia liniowe i punktowe projektowanych urządzeń infrastruktury technicznej, określające zasady ich przebiegu lub położenia - do uściślenia w projektach budowlanych inwestycji.

§ 5. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa bez bliższego określenia o:

1) planie - należy przez to rozumieć plan, o którym mowa w § 1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,

4) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:500 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

5) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię oddzielającą tereny o różnych rodzajach przeznaczenia podstawowego lub różnych zasadach zagospodarowania,

6) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, opisanego w tekście planu oraz wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

7) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć ustalony w planie sposób użytkowania terenów w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu winny być podporządkowane inne sposoby użytkowania określone jako dopuszczalne,

8) urządzeniach infrastruktury technicznej - należy przez to rozumieć urządzenia: zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków i wód opadowych, gromadzenia odpadów stałych, elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa i telekomunikacji,

9) tymczasowym użytkowaniu i zagospodarowaniu terenu - należy przez to rozumieć dopuszczenie możliwości określonego sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu, do czasu jego wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie.

Dział II.
USTALENIA PLANU

Rozdział 1.
Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy

§ 6. 1. Wyznacza się teren zabudowy przemysłowo-usługowej - P/U (oznaczenie na rysunku planu), o przeznaczeniu podstawowym pod przemysł i usługi.

2. W granicach terenu oznaczonego symbolem P/U ustala się :

1) zachowuje się istniejące obiekty i urządzenia,

2) przebudowę, budowę obiektów, prowadzenie robót budowlanych i zmianę sposobu użytkowania na w/w funkcje,

3) realizację wewnętrznych dróg, ciągów komunikacyjnych,

4) lokalizację sieci infrastruktury technicznej.

3. Na terenie oznaczonym symbolem P/U ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy min. 5m od linii rozgraniczającej działki z drogą gminną ul.Żabia Górka, pozostałe odległości określają przepisy prawa budowlanego,

2) architektura projektowanych obiektów - wysokość, gabaryty, detale, rozwiązania konstrukcyjne i materiały powinny wynikać z technologii produkcji lub wykonywanych usług. W przypadku obiektów kubaturowych, których rozwiązania przestrzenne nie wynikają z potrzeb technologicznych należy ograniczyć ich wysokość do grupy niskich w rozumieniu warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 70% powierzchni działki,

4) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 10% powierzchni działki,

5) w zagospodarowaniu terenu uwzględniać miejsca postojowe dla samochodów, z uwzględnieniem potrzeb klientów i personelu, w ilości nie mniejszej niż:

a) min. 2 miejsca postojowe/100m2 pow. użytkowej i usługowej,

b) min. 1 miejsce postojowe / 10 zatrudnionych,

6) ogrodzenie terenu ażurowe lub pełne wysokości do 3m.

4. Na terenie określonym w ust.1, zakazuje się obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2.

5. Realizacja przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz.1397) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 7. 1. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) przestrzeganie ochrony elementów zagospodarowania przestrzennego - obszarów biologicznie czynnych - tj. zadrzewień, z wyłączeniem terenów przeznaczonych pod zainwestowanie,

2) obowiązek zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy w celu uzyskania właściwych walorów przestrzennych.

Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

§ 8. 1. W zakresie ochrony środowiska i przyrody ustala się :

1) dopuszczenie lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest wymagane w rozumieniu obowiązujących przepisów odrębnych,

2) stosowanie rozwiązań technicznych i technologicznych eliminujących w możliwie najwyższym stopniu oddziaływanie na elementy środowiska, zdrowie i życie ludzi oraz przyrodę,

3) stosowanie rozwiązań technologicznych zabezpieczających przed zanieczyszczeniem gruntu, wód gruntowych i wgłębnych.

Rozdział 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 9. 1. Ochrona zabytków i obiektów o wartościach kulturowych:

1) na obszarze objętym planem nie ma zabytków nieruchomych oraz nie ma przeprowadzonego rozpoznania archeologicznego tego obszaru,

2) w przypadku odkrycia podczas prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego będzie przypuszczenie, że jest zabytkiem, należy wstrzymać roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć przedmiot, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku, a jeżeli nie jest to możliwe Burmistrza Miasta Hajnówka.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 10. 1. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) Na obszarze objętym niniejszym planem nie przewiduje się przestrzeni publicznych.

Rozdział 6.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów szczególnych

§ 11. 1. Teren objęty planem, położony jest w niedalekim sąsiedztwie obszaru specjalnej ochrony ptaków "Natura 2000" Puszcza Białowieska (PLC200004), wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. nr 25, poz. 133, z póżn.zm.), oraz obszaru specjalnej ochrony siedlisk "Natura 2000" Puszcza Białowieska (PLC200004), zatwierdzonym przez Komisję Europejską, oraz w pobliżu rejonu Obszaru Chronionego Krajobrazu "Puszcza Białowieska" (Rozporządzenie Nr 7/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Puszcza Białowieska" Dz. Urz. Woj. Podl. z 2005r. Nr 54, poz.720).

2. W związku z powyższym przy projektowaniu i realizacji obiektów należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne eliminujące w możliwie najwyższym stopniu oddziaływanie na elementy środowiska, zdrowie i życie ludzi oraz przyrodę.

Rozdział 7.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia jego użytkowania, w tym zakazu zabudowy

§ 12. 1. Na obszarze objętym planem należy uwzględnić ograniczenia użytkowania określone w Rozdziale 1 § 6 i w Rozdziale 2 § 7 i Rozdziale 8 niniejszej uchwały oraz:

1) ustala się wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów; unieszkodliwianie lub usuwanie wszelkiego rodzaju odpadów z terenu nieruchomości winno odbywać się na zasadach określonych w przepisach odrębnych i szczególnych,

2) zakazuje się zabudowy o funkcji mieszkaniowej indywidualnej,

3) dopuszcza się możliwość wprowadzenia zabudowy o funkcji: garażowej, gospodarczej, socjalnej, oraz możliwość realizacji lokali mieszkalnych służbowych dla pracowników.

Rozdział 8.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 13. 1. W zakresie komunikacji ustala się następujące zasady:

1) obsługę komunikacyjną istniejącymi zjazdami z drogi gminnej ul.Żabia Górka, a w razie potrzeby poprzez nowe projektowane zjazdy po uzyskaniu stosownych zezwoleń,

2) zapewnienie na własnej działce miejsca postojowe dla samochodów - zgodnie z § 6, ust.3,

3) uwzględnienie odległości linii zabudowy kubaturowej min. 5m od linii rozgraniczającej działki z drogą gminną ul. Żabia Górka,

4) wykonać obsługę komunikacyjną wewnętrzną zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

§ 14. Zasady zaopatrzenia w energię elektryczną , ciepło, gaz i inne media oraz usługi telekomunikacyjne.

1. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się :

1) na projektowanych terenach budowlanych zarezerwować miejsce na budowę sieci elektroenergetycznej (linie SN, stacje transformatorowe i linie nn) niezbędne do zasilenia projektowanej zabudowy,

2) przy opracowywaniu planu realizacyjnego zagospodarowania terenu należy uwzględnić przebieg istniejących urządzeń elektroenergetycznych ograniczając do minimum konieczność ich przebudowy. W przypadku kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami elektroenergetycznymi należy urządzenia te dostosować do projektowanego zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Przebudowa, która winna być zrealizowana kosztem inwestora inwestycji podstawowej dotyczy nie tylko zmian tras linii elektroenergetycznych, lecz również wykonania odpowiednich obostrzeń i uziemień.

3) warunki przebudowy należy uzyskać w PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o., w przypadku kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami WN lub w Zakładzie Sieci Bielsk Podlaski, gdy przebudowa dotyczy urządzeń SN i nN.

2. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny, ustala się :

1) możliwość zaopatrzenia w gaz ziemny projektowanym gazociągiem średniego ciśnienia relacji stacja redukcyjno-pomiarowa Io Hajnówka, po zrealizowaniu gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Wyszki - Bielsk Podlaski - Hajnówka wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową Io w Hajnówce,

2) możliwość zaopatrzenia w inne media zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

3. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:

1) z kotłowni własnej, przy preferencji zastosowania paliw proekologicznych,

2) możliwość korzystania ze źródeł ciepła wykorzystujących energię odnawialną.

4. W zakresie obsługi telekomunikacyjnej ustala się:

1) możliwość lokalizacji urządzeń telekomunikacyjnych na obszarze o symbolu P/U, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów szczególnych.

§ 15. Zaopatrzenie w wodę , odprowadzenie ścieków i usuwanie odpadów stałych.

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) zaopatrzenie w wodę do celów komunalnych i przeciwpożarowych z istniejącego przewodu wodociągowego na terenie nieruchomości,

2) włączenie się do istniejącej sieci na warunkach technicznych wydanych przez zarządcę urządzeń wodociągowych,

3) utrzymanie istniejącego przewodu wodociągowego znajdującego się na terenie działki do czasu jego wyeksploatowania, a docelowo przewiduje się umieszczenie przewodu wodociągowego w pasie drogowym ulicy,

4) dopuszcza się budowę lokalnego ujęcia wody i stacji wodociągowej na terenie własnej działki, z ustaleniem miejsca usytuowania na etapie projektu realizacyjnego zagospodarowania terenu, a lokalizacja obiektów winna być zgodna z warunkami określonymi w obowiązujących w tym zakresie przepisach szczególnych.

2. W zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych i wód opadowych ustala się:

1) odprowadzenie ścieków komunalnych do oczyszczalni ścieków,

2) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych szczelnych powierzchni dróg, parkingów i innych terenów o znacznym stopniu zanieczyszczenia zawiesin i substancjami ropopochodnymi do sieci projektowanych kanałów deszczowych, z ustaloną lokalizacją na etapie projektu budowlanego i dalej poprzez urządzenia podczyszczające do gruntu na własnym terenie, alternatywnie z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul.Żabia Górka,

3) wody opadowe - odprowadzane powierzchniowo, bezpośrednio do gruntu w sposób uniemożliwiający spływ tych wód na grunty sąsiednie, alternatywnie z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul.Żabia Górka,

4) zakaz wprowadzania do wód lub do gruntu ścieków i wód opadowych nie spełniających obowiązujących norm.

3. W zakresie systemu usuwania odpadów stałych ustala się:

1) usuwanie odpadów stałych systemem zorganizowanym, do pojemników lub kontenerów ustawionych na własnym terenie i przekazywanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,

2) lokalizację pojemników na odpady stałe zgodnie z warunkami określonymi w przepisach szczególnych, dotyczących miejsc gromadzenia odpadów stałych,

3) wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów stałych wraz z organizacją ich odbioru według rozstrzygnięć Burmistrza Miasta Hajnówka.

Rozdział 9.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów

§ 16. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu, teren może być użytkowany w dotychczasowy sposób.

Rozdział 10.
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.

§ 17. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości - 1% (słownie jeden procent).

Rozdział 11.
Przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze.

§ 18. Teren w granicach opracowania o powierzchni 0,8897 ha, jest wyłączony z produkcji rolnej, sklasyfikowany w części jako tereny zainwestowane - "Ba", oraz w części grunty klasy R, Ps V i VI - wyłączone z gruntów rolnych przy sporządzaniu poprzedniego planu miejscowego.

Dział III.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19. W stosunku do terenów wyróżnionych w planie traci moc Uchwała Nr XXXVIII/229/06 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 października 2006r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszar 3 "Hajnówka - Wschód" (Dz.Urz. Woj.Podl. Nr 288, poz.2823).

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Eugeniusz Saczko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/49/11
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Zał 1 - PU a4

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr VIII/49/11
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zalacznik1a.pdf

Zał 1a - PU a

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr VIII/49/11
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zalacznik1b.pdf

Zał 1b - PU b

Załącznik Nr 1c do Uchwały Nr VIII/49/11
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zalacznik1c.pdf

Zał 1c - PU c

Załącznik Nr 1d do Uchwały Nr VIII/49/11
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zalacznik1d.pdf

Zał 1d - PU d

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/49/11
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik nr 2 - plan uchwalony PU

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/49/11
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik nr 3 - plan uchwalony PU

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/49/11
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik nr 4 - plan uchwalony PU

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »