| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/44/11 Rady Gminy Augustów

z dnia 15 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 17 ust.1 pkt 11, art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, Nr 65, poz. 554; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842; z 2011 r. Nr 81, poz. 440) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe warunki przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

§ 2. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie organizuje i przyznaje pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zwanych dalej "usługami" uwzględniając zgłoszone potrzeby i możliwości ich realizacji.

2. Przyznanie pomocy w formie usług następuje w drodze decyzji administracyjnej określającej rodzaj, wymiar godzin i zakres usług przyznanych osobie, która wymaga pomocy, zwanej dalej "osobą", a ponadto miejsce i termin świadczenia usług oraz wysokość odpłatności, jaką ponosui osoba.

3. Wydanie decyzji poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego, w wyniku którego ustalona zostaje sytuacja rodzinna, materialna oraz stan zdrowia osoby.

§ 3. Pomoc w formie usług przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

§ 4. Usługi mogą być przyznane również osobom:

a) samotnie gospodarującym, które wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

b) W rodzinie, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

§ 5. Usługi przysługują nieodpłatnie jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, nie przekracza wysokości kwoty kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr. 175 poz. 1362, z późn. zm.).

§ 6. Osoby nie spełniające warunków, o których mowa w § 5, ponoszą odpłatność za każdą godzinę świadczonych im usług, stosownie do wskaźników odpłatności określonych w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Pełna odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 1% kwoty najniższej emerytury.

2. Pełna odpłatność za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 1,2% kwoty najniższej emerytury.

§ 8. 1. Osoby wnoszące opłatę za usługi można zwolnić, na ich wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli

a) z przeprowadzonej analizy wydatków osoby uwzględniającej najniezbędniejsze potrzeby wynika, że nie jest ona w stanie ponosić odpłatności w wysokości wynikającej z tabeli,

b) osoba poniosła wysokie udokumentowane wydatki związane z leczeniem lub rehabilitacją,

c) osoba poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

2. Zwolnienie przyznaje się na czas określony.

§ 9. 1. Odpłatność za usługi opiekuńcze wnoszona jest na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca następującego po wykonaniu usługi.

2. Podstawę wnoszenia opłat za usługi, o których mowa w ust. 1, stanowi miesięczne rozliczenie kontrolki czasu pracy osoby świadczącej usługi, potwierdzone przez świadczeniobiorcę.

§ 10. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Chmielewski


Załącznik do Uchwały Nr VI/44/11
Rady Gminy Augustów
z dnia 15 czerwca 2011 r.

Dochód na osobę - % kwoty ustalonej zgodnie zart.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004r (Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362, z późn.zm)

Wysokość opłaty w % ustalona od wysokości średniego kosztu 1 godziny usługi dla:

Osoby samotnie gospodarujące

Osoby w rodzinie

do 100%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 101% do 130%

2%

3,5%

powyżej 131% do 160%

4%

7%

powyżej 161% do 190%

7%

11%

powyżej 191% do 220%

11%

15%

powyżej 221% do 250%

15%

20%

powyżej 251% do 280%

17%

25%

powyżej 281% do 310%

30%

35%

powyżej 311% do 340%

35%

40%

powyżej 341% do 370%

40%

45%

powyżej 371% do 400%

45%

50%

powyżej 401% do 430%

50%

70%

powyżej 431% do 460%

65%

80%

powyżej 461% do 490%

80%

90%

powyżej 491% do 520%

100%

100%

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Włodzimierz Głowacki i Wspólnicy

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »