| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/44/2011 Rady Gminy Śniadowo

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001 r. Nr.142, poz.1591, z późn. zm.) i art. 9a ust.15 ustawy z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie gminy Śniadowo uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zwanego dalej ,, Zespołem".

§ 2. Wójt Gminy Śniadowo pisemnie zawiadamia właściwe organizacje i instytucje o obowiązku wytypowania swoich przedstawicieli do pracy w Zespole w liczbie, o której mowa w § 4.

§ 3. Organizacje i instytucje w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia zgłaszają przedstawicieli wytypowanych do pracy w Zespole i załączają pisemną zgodę wskazanej osoby na udział w pracach Zespołu.

§ 4. Do prac Zespołu powołani zostaną przedstawiciele instytucji i organizacji działających na terenie gminy Śniadowo, a w szczególności:

1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Śniadowie - minimum 1 przedstawiciel,

2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Śniadowie - minimum 1 przedstawiciel,

3) Komendy Policji w Śniadowie - minimum 1 przedstawiciel,

4) Publicznego Gimnazjum w Śniadowie - minimum 1 przedstawiciel,

5) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Śniadowie - minimum 1 przedstawiciel,

6) Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego w Śniadowie - minimum 1 przedstawiciel,

7) Organizacji pozarządowych - minimum 1 przedstawiciel,

8) Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Łomży- minimum 1 przedstawiciel.

§ 5. Wójt Gminy Śniadowo spośród zgłoszonych przedstawicieli powołuje zarządzeniem zespół interdyscyplinarny w składzie minimum 8 osób.

§ 6. Na pierwszym posiedzeniu członkowie zespołu wybierają ze swego składu:

1) przewodniczącego Zespołu;

2) zastępcę przewodniczącego;

3) sekretarza Zespołu;

§ 7. 1. Zespół interdyscyplinarny powiadamia Wójta Gminy Śniadowo o wyborze przewodniczącego

2. Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie:

1) uzasadnionego pisemnego wniosku co najmniej 5 członków Zespołu,

2) pisemnej rezygnacji przewodniczącego,

3) uzasadnionego pisemnego wniosku Wójta Gminy Śniadowo.

§ 8. Wójt Gminy Śniadowo może odwołać członka zespołu w następujących sytuacjach:

1) pisemnej rezygnacji członka;

2) na wniosek instytucji, która go delegowała do pracy w Zespole;

3) na wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach.

§ 9. Zmiany, uzupełnienie, poszerzenie w składzie Zespołu następuje w trybie wskazanym dla jego powołania.

§ 10. Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

§ 11. Zespół może tworzyć grupy robocze.

§ 12. 1. Praca Zespołu odbywa się na posiedzeniach.

2. Przewodniczący Zespołu inicjuje i kieruje pracami Zespołu , w szczególności;

1) ustala przedmiot, terminy i miejsce posiedzeń Zespołu,

2) zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu,

3) reprezentuje Zespół w stosunku do innych i instytucji,

4) tworzy grypy robocze z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu.

3. Z każdego posiedzenia zostaje sporządzony protokół zawierający: listę obecności , tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia.

4. W posiedzeniach Zespołu musi uczestniczyć co najmniej połowa jego składu.

5. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

6. Zespół może wykonywać zadania grupy roboczej.

7. Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu jest obowiązkowe.

8. Siedziba Zespołu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej

§ 13. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Zalewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »