reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/105/11 Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 20 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113) oraz art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292 z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz.1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) przedszkolu - należy przez to rozumieć:

a) przedszkole ogólnodostępne,

b) przedszkole integracyjne,

c) przedszkole z oddziałami integracyjnymi,

d) przedszkole z oddziałami specjalnymi,

e) oddział przedszkolny w szkole podstawowej,

f) punkt przedszkolny;

2) rodzicu - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego;

3) minimalnym wynagrodzeniu za pracę- należy przez to rozumieć aktualnie obowiązujące minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200 poz. 1679 ze zm.).

§ 2. 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1 określa dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.

§ 3. 1. Rodzice wnoszą opłatę za świadczenia realizowane w czasie wykraczającym poza czas realizacji podstawy programowej, o którym mowa w § 2 ust. 1, obejmujące w szczególności:

1) realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie:

a) fachowej opieki pedagogicznej,

b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,

c) rozwijania zdolności twórczych,

d) wspierania indywidualnych zainteresowań;

2) organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych;

3) prowadzenie zajęć relaksacyjno-wyciszających;

4) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki dzieciom w czasie zajęć terapeutycznych i profilaktycznych z udziałem logopedy, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej i innych specjalistów.

2. Ustala się miesięczną opłatę za korzystanie ze świadczeń, o których mowa w ust. 1 realizowanych w wymiarze nie przekraczającym 4 godzin dziennie, w wysokości:

1) za pierwsze dziecko z rodziny - 14,00 % minimalnego wynagrodzenia za pracę;

2) za drugie dziecko z tej samej rodziny - 12,00 % minimalnego wynagrodzenia za pracę;

3) za trzecie i kolejne dziecko z tej samej rodziny - nie pobiera się opłat.

3. W przypadku korzystania do 4 godzin dziennie z przedszkola przez dziecko posiadające orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych ustala się miesięczną opłatę za korzystanie ze świadczeń, o których mowa w ust. 1 w wysokości 7,00 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

4. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze swiadczeń powyżej 4 godzin dziennie, o których mowa w ust. 1, w wysokości 0,2% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Opłata ta nie dotyczy trzeciego i kolejnego dziecka z tej samej rodziny.

5. Opłaty, o których mowa w ust. 2 i 4 obniża się o 50% w przypadku gdy z usług przedszkola korzysta dziecko z rodziny, w której dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego, przy czym:

1) podstawą obniżenia opłat jest przedłożenie dyrektorowi przedszkola decyzji o otrzymaniu zasiłku, wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.);

2) decyzje, o których mowa w pkt 1 należy przedłożyć dyrektorowi przedszkola dwa razy do roku - w miesiącu sierpniu oraz w miesiącu listopadzie;

3) nie złożenie deklaracji, o których mowa w pkt 1 w terminach określonych w pkt 2 skutkuje uniemożliwieniem skorzystania z obniżenia opłaty, o której mowa u ust. 5;

4) w przypadku utracenia prawa do otrzymywania zasiłku rodzinnego rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu do dyrektora przedszkola.

6. W przypadku zadeklarowania przez rodzica, iż dziecko będzie korzystało tylko z usług, o których mowa w § 2 ust. 1, a korzystającego także z usług ponad minimum programowe - za każdą rozpoczętą godzinę ustala się opłatę w wysokości 0,2 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

7. Opłata, o której mowa w ust. 2, 3 i 5 podlega zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie z zasadami obowiązującymi w rachunkowości.

8. W przypadku, gdy dziecko uczęszcza w ciągu miesiąca do dwóch różnych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Białystok opłata, o której mowa w ust. 2, 3 i 5 uiszczana jest proporcjonalnie do czasu pobytu dziecka w każdym z tych przedszkoli.

9. Opłaty, o których mowa w ust. 2 - 6 nie obejmują zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole na zlecenie rodziców.

10. W przypadku nieobecności dziecka opłata, o której mowa w ust. 2, 3 i 5 nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem nieobecności spowodowanej leczeniem sanatoryjnym oraz szpitalnym. W takim wypadku opłata zostaje obniżona proporcjonalnie do czasu trwania nieobecności.

§ 4. Szczegółowy zakres realizowanych świadczeń oraz odpłatności, o których mowa w § 3, określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy przedszkolem, a rodzicem dziecka, która określi w szczególności: okres, na jaki jest zawierana, wymiar czasu pobytu dziecka w przedszkolu, zakres korzystania z posiłków oraz termin wnoszenia opłat.

§ 5. Opłaty, o których mowa w § 3 ust. 2 - 6 nie obejmują kosztów wyżywienia dziecka. Odpłatność za wyżywienie ustala dyrektor w porozumieniu z Prezydentem Miasta Białegostoku, na poziomie kosztów zakupu surowców spożywczych potrzebnych do przygotowania posiłku.

§ 6. Dopuszcza się możliwość przyjmowania do przedszkoli dzieci rodziców zamieszkałych w gminach, które zawarły z Gminą Białystok porozumienie dotyczące zlecenia zadań w zakresie zapewnienia opieki przedszkolnej i zobowiązały się do finansowania związanych z tym wydatków.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XX/190/04 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Białystok zmieniona uchwałą Nr XXXVI/414/05 z dnia 28 lutego 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 22, poz. 425 i z 2005 r. Nr 77, poz. 990).

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama