reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/48/11 Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II prowadzonego przez Gminę Choroszcz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr.180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 5c pkt 3 i art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz.1370 z 2009 roku Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991) uchwala się, co następuje:

§ 1. Usługi świadczone przez Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy prowadzone przez Gminę Choroszcz w zakresie podstawy programowej określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Choroszcz, które nie mieszczą się w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowanej w wymiarze 5 godzin dziennie, obejmujące zajęcia dydaktyczno - wychowawcze, rekreacyjne, opiekuńcze oraz rozwijające aktywność indywidualną i społeczną dziecka, rodzice dziecka (opiekunowie prawni) zobowiązani są do ponoszenia opłat miesięcznych w kwocie 100,00 zł.

2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata, o której mowa w ust. 1 ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w ten sposób, że opłata pobierana w miesiącu następującym po miesiącu w którym dziecko było nieobecne jest pomniejszona proporcjonalnie do liczby dni nieobecności dziecka w przedszkolu, pod warunkiem zgłoszenia przez rodzica lub opiekuna prawnego absencji dziecka z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

3. Opłata o, której mowa w ust. 1 będzie wzrastać każdego roku począwszy od 1 września 2012 roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 3. Opłatę wnosi się do dnia 10 każdego miesiąca, za dany miesiąc.

§ 4. Opłata określona w § 2 ust. 1 uchwały nie obejmuje kosztów wyżywienia, które są naliczane odrębnym trybem a także zajęć dodatkowych ustalonych w porozumieniu z Radą Rodziców.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIII/133/04/ Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wysokości opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy


Piotr Paweł Dojlida

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Milena Bernacka-Stachniałek

Adwokat i doradca restrukturyzacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama