reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/22/11 Rady Gminy Klukowo

z dnia 27 czerwca 2011r.

w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych w Klukowie, Kuczynie, Wyszonkach Kościelnych i Łuniewie Małym

Na podstwaie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, nr 106 poz. 675 ), art. 14a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2003 r. Nr 137 poz. 1304, z 2004 r. Nr 69 poz. 624, Nr 109 poz. 1161, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292, z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz 1618, z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705, z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991 ) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania ( Dz.U Nr 161 poz. 1080 ) Rada Gminy Klukowo uchwala co następuje:

§ 1. Tworzy się z dniem 1 września 2011 r. punkty przedszkolne na terenie Gminy Klukowo:

1) Punkt Przedszkolny w Klukowie z siedzibą w Szkole Podstawowej w Klukowie

2) Punkt Przedszkolny w Wyszonkach Kościelnych z siedzibą Szkole Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych

3) Punkt Przedszkolny w Kuczynie z siedzibą w Szkole Podstawowej w Kuczynie

4) Punkt Przedszkolny w Łuniewie Małym z siedzibą w Szkole Podstawowej w Łuniewie Małym

§ 2. Organizację Punktów Przedszkolnych określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Działalność Punktów Przedszkolnych finansowana będzie ze środków budżetu Gminy Klukowo.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klukowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Tymiński


Załącznik do Uchwały Nr VI/22/11
Rady Gminy Klukowo
z dnia 27 czerwca 2011 r.

ORGANIZACJA PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE KLUKOWO

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1) Punkty Przedszkolne działają na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania ( Dz. U. nr 161 poz. 1080 ) oraz niniejszej uchwały.

2) Punkty Przedszkolne utworzone są przy szkołach podstawowych funkcjonujących w Gminie Klukowo i noszą nazwy:

a) Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Klukowie, ul. Szkolna 8, 18-214 Klukowo

b) Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych, Wyszonki Kościelne 1, 18-214 Klukowo.

c) Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kuczynie, Kuczyn 69, 18-214 Klukowo

d) Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Łuniewie Małym, Łuniewo Małe 2, 18-214 Klukowo.

3) Organem prowadzącym Punkty Przedszkolne jest Gmina Klukowo.

4) Działalność Punktów Przedszkolnych finansowana jest z budżetu Gminy Klukowo.

5) Nadzór pedagogiczny nad Punktami Przedszkolnymi sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.

6) Dyrektorzy Szkół są pracodawcami i zatrudniają nauczycieli w Punktach Przedszkolnych.

CELE I ZADANIA PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH

§ 2. 1) Punkty Przedszkolne realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Prowadzą bezpłatne nauczanie i wychowanie. Swoją działalność organizują w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, pozostając w kontakcie z rodzicami i otaczającym środowiskiem z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny.

2) Celem funkcjonowania punktów przedszkolnych jest :

a) Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-4 lata.

b) Wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

c) Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie " gotowości szkolnej".

d) Wobec rodziców pełnią funkcję doradczą i wspierają działania wychowawcze. Pomagają w poznaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej.

3) Punkty Przedszkolne realizują następujące zadania:

a) Zapewnienie dzieciom opieki, wychowania i nauczania w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa, i poczucia własnej wartości.

b) Rozwijanie aktywności dziecka wobec otaczającego go świata i innych ludzi. Umożliwienie poznawania i rozumienia siebie i otoczenia.

c) Zapewnienie optymalnych warunków rozwoju dziecka.

d) Pomoc i wspieranie rodziców w wychowaniu i opiece nad dziećmi.

e) Kształtowanie i rozwijanie aktywności twórczej dzieci w zakresie twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.

f) Wspomaganie w odnajdywaniu przez dziecko swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie.

g) Budzenie w dziecku wrażliwości emocjonalnej , kultury ogólnej i zasad dobrego wychowania.

h) Rozwijanie takich cech charakteru jak samodzielność, poczucie odpowiedzialności, życzliwości i uczciwości.

i) Prowadzenie działalności diagnostycznej rozwoju wychowanków.

j) Kształtowanie wśród dzieci czynnej postawy wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa.

k) W ramach wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka - współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci a w szczególności przekazywania rzetelnych informacji o postępach i trudnościach, uzgadnianie kierunków oddziaływań stymulujących rozwój dziecka . Pomaganie w nawiązaniu współpracy ze specjalistyczna poradnią , w przypadku gdy dziecko takiej pomocy potrzebuje.

WYMIAR GODZIN PRACY W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM

§ 3. 1) Zajęcia w Punkcie Przedszkolnym odbywają się od poniedziałku do piątku w wymiarze 5 godzin dziennie, w tym wymiar zajęć przeznaczonych na realizację podstawy programowej wynosi 5 godzin.

2) Godzina zajęć z dziećmi trwa 60 minut.

WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI DO PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH

§ 4. 1) Punkt Przedszkolny to publiczna forma wychowania przedszkolnego , zapewniająca bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Rekrutacja do Punktów przedszkolnych zatem odbywa się na zasadach powszechnej dostępności.

2) Punkty przedszkolne przyjmują dzieci w wieku 3-4 lata.

3) Do Punktów przedszkolnych przyjmowane są w pierwszej kolejności:

a) dzieci czteroletnie

b) dzieci samotnych matek ( ojców )

c) dzieci rodziców pracujących zawodowo

d) dzieci z rodzin wielodzietnych ( 3 i więcej )

e) dzieci niepełnosprawne

4) Minimalnie grupa może liczyć 5 dzieci, maksymalnie 24 osoby , z uwzględnieniem możliwości lokalowych szkoły oraz przepisów bhp i przeciwpożarowych.

5) Rekrutację do Punktów Przedszkolnych przeprowadza Dyrektor Szkoły Podstawowej w ustalonym przez siebie terminie. W roku szkolnym 2011/2012 termin ustali Wójt Gminy Klukowo.

6) Podstawą zgłoszenia dziecka do Punktu Przedszkolnego jest wypełnienie i złożenie w terminie " karty zgłoszenia dziecka"

7) W przypadku gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę miejsc , o przyjęciu do Punktu Przedszkolnego decyduje kolejność zgłoszeń. Dyrektor Szkoły zobowiązany jest prowadzić rejestr zgłoszeń, oraz podawać do wiadomości rodziców i opiekunów wykaz dzieci przyjętych do Punktu.

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW

§ 5. 1) Podstawowym prawem wychowanka uczęszczającego do Punktu Przedszkolnego jest poszanowanie jego godności osobistej i korzystanie z pełnej oferty dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej. Poza tym dzieci uczęszczające do Punktu Przedszkolnego mają prawo do :

a) Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo wychowawczo - dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i rozwojem psychofizycznym

b) Życzliwego i podmiotowego traktowania.

c) Rozwijania własnych zainteresowań i zdolności.

d) Pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków.

e) Wyrażania swoich spostrzeżeń i uczuć.

f) Poszanowania własności i tajemnicy.

2) Do obowiązków dziecka należy:

a) współpraca z nauczycielami w procesie nauczania i wychowania

b) przestrzeganie zasad i formy współżycia ustalonego w zbiorowości przedszkolnej.

c) Szanowanie sprzętu i zabawek jako wspólnej własności.

d) Wykonywanie poleceń nauczyciela.

3) Dziecko może być skreślone z listy wychowanków w przypadku :

a) Nie zgłoszenia się dziecka przyjętego po raz pierwszy do Punktu bez usprawiedliwienia w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć.

b) Nie usprawiedliwienia nieobecności dziecka trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

c) Zachowania dziecka powodującego zagrożenie zdrowia lub życia innych wychowanków Punktu Przedszkolnego lub wychowawców.

d) Braku współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym a rodzicami ( prawnymi opiekunami ) w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka.

e) Zatajenia przez rodziców ( prawnych opiekunów ) informacji o stanie zdrowia dziecka uniemożliwiającym prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie.

SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI W CZSIE ZAJĘĆ

§ 6. 1) W czasie przebywania dzieci w Punkcie Przedszkolnym opiekę nad nimi sprawuje zatrudniony nauczyciel. Zajęcia odbywają się w wyznaczonym miejscu i ze sprzętem dostosowanym do wieku i możliwości dzieci.

2) Nauczyciel prowadzący zajęcia może korzystać z pomocy osoby zatrudnionej na stanowisku opiekunki dziecięcej i rodziców (prawnych opiekunów).

3) W trakcie zajęć poza terenem Punktu Przedszkolnego (spacery, wycieczki), zapewniona jest opieka nauczyciela oraz dodatkowo na każde 10 dzieci min. jedna osoba dorosła.

WARUNKI PRZYPROWADZANIA DZIECI NA ZAJĘCIA

§ 7. 1) Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z Punktu Przedszkolnego. Mogą też upoważnić do tego celu inne pełnoletnie osoby uprzednio przedkładając nauczycielowi stosowne upoważnienie na piśmie.

2) Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dzieci bezpośrednio do sali zajęć i odbierają dzieci informując o tym nauczyciela. Niedozwolone jest zostawianie dziecka przed budynkiem szkoły lub na korytarzu bez opieki.

3) Dzieci należy przyprowadzać do godz. 8 00 a odbierać do godz. 13 00

4) Dziecko nie będzie wydane osobom wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

WARUNKI ORGANIZOWANIA ZAJĘC DODATKOWYCH

§ 8. 1) W Punkcie Przedszkolnym mogą być organizowane odpłatne zajęcia dodatkowe wykraczające poza podstawę programową.

2) W Punkcie Przedszkolnym mogą być prowadzone bezpłatne zajęcia z logopedą i pedagogiem

3) Zajęcia wymienione w ust. 1 i 2 mogą być prowadzone za zgodą lub w porozumieniu z rodzicami.

TERMINY PRZERW W PRACY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

§ 9. 1) Punkt Przedszkolny funkcjonuje przez cały rok z uwzględnieniem przerw:

a) Soboty i niedziele

b) Święta ustawowo wolne od pracy

c) Podczas letniej przerwy wakacyjnej tj. od dnia 1 lipca do 31 sierpnia.

d) Inne dni wynikające z organizacji pracy szkoły

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM

§ 10. 1) Opiekę dydaktyczno - wychowawczą nad dziećmi sprawuje nauczyciel posiadający kwalifikacje określone odrębnymi przepisami prawa.

2) Do zadań nauczyciela prowadzącego zajęcia należy:

a) Realizacja programu wychowania przedszkolnego zgodnie z obowiązującą podstawa programową oraz programem nauczania.

b) Zachowanie właściwej jakości pracy dydaktycznej

c) Prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu poznania i zabezpieczenia potrzeb rozwojowych dzieci, oraz ustalenia metod wychowawczych w dalszej pracy.

d) Współdziałanie z rodzicami (opiekunami prawnymi) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (opiekunów prawnych)do znajomości treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanym w Punkcie oraz uzyskiwanie informacji dotyczących dziecka , jego zachowania i rozwoju poprzez organizowanie spotkań z rodzicami, uroczystości, zajęć otwartych.

e) Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

f) Zapewnienie bezpieczeństwa i stałej opieki nad dziećmi podczas pobytu w Punkcie Przedszkolnym i poza jego terenem (wycieczki, spacery).

g) Współpraca ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub opiekę zdrowotną.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziobrowski

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama