reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/23/11 Rady Gminy Klukowo

z dnia 27 czerwca 2011r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr. 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr. 80, poz 717, Nr. 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 , poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675 ) w związku z art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505 z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706 ) po zaopiniowaniu przez związki zawodowe Rada Gminy Klukowo uchwala co następuje:

§ 1. 1) Nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych , określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i ustala się następujący wymiar godzin:

L.p.

Dyrektor szkoły liczącej

Tygodniowy wymiar zajęć

1

do 5 oddziałów

10

2

od 6 do 8 oddziałów

8

3

od 9 do 13 oddziałów

5

2) Wymiar zajęć ustalony zgodnie z postanowieniami § 1 uchwały dotyczy również nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu w którym zlecono im zastępstwa.

3) Do realizacji godzin ponadwymiarowych, doraźnych zastępstw oraz dodatkowego zatrudnienia w innej placówce przez osoby wymienione w ust. 1 wymagana jest każdorazowo zgoda Wójta.

§ 2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin (pensum) dla:

L.p.

Stanowisko

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin

1

pedagog

20

2

logopeda

20

§ 3. 1) § .3 Dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, którzy z przyczyn organizacyjnych szkół oraz braku dalszego zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć zgodnie z posiadaną specjalnością, ustalony plan zajęć dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych łączą w wymiarze różnego pensum w ramach jednego etatu - ustala się pensum proporcjonalnie do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych wg podanego wzoru: W = ( X1 + X2 ) : [ ( X1 : Y1 ) + ( X2 : Y2 ) ] gdzie: X1, X2 oznacza ilość godzin przydzielonych nauczycielowi na poszczególnych stanowiskach w arkuszu organizacyjnym szkoły. Y1, Y2 oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych określony dla stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela

2) Uzyskany wymiar o którym mowa w ust. 1 zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że do 0,49 pomija się, a co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną godzinę.

3) Godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią godziny ponadwymiarowe zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.

§ 4. Traci moc uchwała nr 66/XiV/2000 Rady Gminy Klukowo z dnia 3 października 2000 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klukowo

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Tymiński

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek sp. z o.o.

Skrivanek sp. z o.o. jest jedną z największych firm tłumaczeniowych i szkół językowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama